Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Eš - CZ063.3304.6109.349 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Číslo obce PRVKUK 349
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6109.349
  Kód obce 561754
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  370 (6109)
  Pacov
  Číslo POU
  Název POU
  795
  Pacov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6109.0349.01 03443 34436
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Eš se nachází jižně od města Pacov ve vzdálenosti cca 4 km. Obcí protéká místní bezejmenný vodní tok, v obci se nachází i místní rybníky. Rozsah zástavby je v rozmezí 532,0 – 542,0 m n.m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 51 51 51 64 64 62 60
   přechodně bydlící 20 20 20 50 50 50 50
   celkem 71 71 71 114 114 112 110
   Obec Eš celkem trvale bydlící 51 51 51 64 64 62 60
   přechodně bydlící 20 20 20 50 50 50 50
   celkem 71 71 71 114 114 112 110
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   61 56 55 62 63 61 63 60 57 59 65 65 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   44 44 44 44 44 44 44
   Obec Eš celkem 44 44 44 44 44 44 44
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Eš je zásobena ze skupinového vodovodu Kámen - Eš - Brná - Věžná. Prameniště se nachází jihozápadně od obce Vintířov a tvoří ho jímací zářez z poloděrované kameniny (DN 100 mm délky 51,9 m a DN 150 mm délky 37,3 m, hloubky 6 m) z něj voda stéká do jímacího tělesa ze štěrku 1,1 x 0,6 m. Odtud voda stéká do zemního, železobetonového VDJ V1 100 m3 s odkyselovací stanicí - 4 otevřené rychlofiltry, pro proplachování filtrů je provedena proplachovací nádrž s přítokem ze zářezu.
   Z tohoto VDJ voda odtéká gravitačně potrubím DN 125 mm přes obec Věžná a dále potrubím DN 100 mm do zemního, železobetonového VDJ V2 100 m3 (607,4/604,4 m n.m.) s armaturní komorou. Tento VDJ je umístěn v prostoru letiště a jsou z něho gravitačně zásobeny obce Kámen a Eš. V roce 2008 došlo k výměně přívodního potrubí z Kámena do Eše z eternitu za PVC DN 100 mm. Celková délka rozvodních řadů je cca 2 180 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Eš realizace navrhovaných opatření nepředpokládá.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   - - - - - 100 100
   Obec Eš celkem - - - - - 100 100
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 64 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 50 rekreantů. V obci je vybudována pouze dešťová kanalizace, která je ve špatném technickém stavu.
   Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách nebo jsou přes septiky nebo domovní ČOV zaústěny do místního vodního toku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se výstavba oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Stávající kanalizace bude sloužit pro odvod deštových vod.

   V obci bud vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Eš
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Eš realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  - 9 000,0 9 000,0
  Obec Eš celkem - 9 000,0 9 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.