Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Důl - CZ063.3304.6109.348 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Důl

  Číslo obce PRVKUK 348
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6109.348
  Kód obce 529869
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  370 (6109)
  Pacov
  Číslo POU
  Název POU
  795
  Pacov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6109.0348.01 Důl 12629 126292
  CZ063.3304.6109.0348.02 Nová Ves 12631 126314
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Důl se nachází jihovýchodně od města Pacov ve vzdálenosti cca 3 km. Obec se skládá ze dvou místních částí Důl a Nová Ves (1 km severně od obce Důl). Obcí protéká vodní tok Novodvorský potok. Rozsah zástavby místní části Důl je v rozmezí 518,0 – 536,0 m n.m. Rozsah zástavby místní části Nová Ves je v rozmezí 495,0 – 506,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Důl trvale bydlící 33 33 33 33 30 28 25
   přechodně bydlící 39 39 39 39 39 39 39
   celkem 72 72 72 72 69 67 64
   Nová Ves trvale bydlící 20 20 20 21 20 18 17
   přechodně bydlící 45 45 45 45 45 45 45
   celkem 65 65 65 66 65 63 62
   Obec Důl celkem trvale bydlící 53 53 53 54 50 46 42
   přechodně bydlící 84 84 84 84 84 84 84
   celkem 137 137 137 138 134 130 126
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Důl 61 61 59 58 59 59 57 59 58 55 59 59 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Důl 33 33 33 72 69 67 64
   Nová Ves 20 20 20 66 65 63 62
   Obec Důl celkem 53 53 53 138 134 130 126
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Důl
   Prameniště vodovodu Důl se nachází jihozápadně od místní části a je tvořeno 5 kopanými studnami. Vydatnost vodního zdroje 1,0 l/s. Studny S1, S2 a S3 jsou vzájemně propojeny a tvoří akumulaci 16 m3 s odkyselovacím filtrem. Voda ze studní S4 a S5 je svedena do této akumulace potrubím z azbestocementu DN 50 mm délky 550 m. Z akumulace je voda gravitačně svedena do spotřebiště potrubím z PVC DN 100 mm celkové délky 1340 m.

   Místní (městská) část Nová Ves
   Místní část Nová Ves je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu města Pacov. V prostoru ČOV v Pacově je na vodovodním řadu DN 80 vysazena odbočka, ze které je voda dopravováno gravitačně potrubím PE DN 65 mm do podzemního, železobetonového, jednokomorového VDJ 10 m3. Z VDJ je voda rozvedena po obci řady PVC DN 80 mm a PE DN 50 mm.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Důl
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě (např. přívodního potrubí) včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní(městská) část Nová Ves
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se pro obec Důl neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Důl realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Důl - - - - - - 64
   Nová Ves - - - - - - 62
   Obec Důl celkem - - - - - - 126
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Důl
   V obci Důl žije v současnosti 37 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizaci napojeno 32 obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 39 rekreantů. Při výstavbě kanalizace, která probíhala v letech 1977 - 78 byly použity betonové trubky DN 300 v celkové délce 470 m. Kanalizační stoky tvoří jedno povodí. Odpadní vody odtékají stávající kanalizací přímo do místního vodního toku. Odpadní vody od ostatních nemovitostí jsou akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Pacov.
   V místní části není vybudována ČOV.


   Místní(městská) část Nová Ves
   V obci žije v současnosti 20 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 45 rekreantů. Místní část nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Pacov.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Důl
   Předpokládá se vybudování oddílné splaškové kanalizace a její napojení na kanalizační systém města Pacova a jeho čistírnu odpadních vod. Jedná se o gravitační stoky z PVC DN 300 v celkové délce cca 1200 m, které budou zaústěny do čerpací šachty. Splaškové vody budou dále čerpány výtlakem délky 540 m a gravitační stokou délky 530 m až do systému kanalizace Pacov.

   Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV Pacov, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní(městská) část Nová Ves
   Předpokládá se vybudování kanalizace a její napojení na kanalizační systém města Pacova a jeho čistírnu odpadních vod. Jedná se o výstavbu kanalizačních stok z PVC DN 300 délky 200 m, výstavbu čerpací stanice a výtlaku o délce cca 100 m, který bude zaústěn do stávajícího přivaděče z obce Roučkovice.

   Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV Pacov, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Důl realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Důl - - -
  Nová Ves - - -
  Obec Důl celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.