Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Velké Tresné - CZ063.3714.6101.041 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Velké Tresné

  Číslo obce PRVKUK 41
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.041
  Kód obce 587893
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0041.01 Velké Tresné 14200 142000
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Velké Tresné se nachází severovýchodně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 11 km. Rozsah zástavby v obci je v rozmezí 525 - 575 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Vír.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Velké Tresné trvale bydlící 126 126 126 107 95 83 71
   přechodně bydlící 22 22 22 22 22 22 22
   celkem 148 148 148 129 117 105 93
   Obec Velké Tresné celkem trvale bydlící 126 126 126 107 95 83 71
   přechodně bydlící 22 22 22 22 22 22 22
   celkem 148 148 148 129 117 105 93
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Velké Tresné 117 121 121 120 120 114 113 113 109 111 107 107 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Velké Tresné - - - - - - 71
   Obec Velké Tresné celkem - - - - - - 71
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Velké Tresné není dosud vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z vlastních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Doporučujeme vyhledat místní vodní zdroj, vybudování vodojemu, případně s úpravnou vody a rozvodných řadů po obci.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Velké Tresné se uvažuje s využitím místního podzemního vodního zdroje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Velké Tresné realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Velké Tresné - - - - - - 71
   Obec Velké Tresné celkem - - - - - - 71
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do Tresenského potoka. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě, která by odváděla splaškové vody.

    

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Velké Tresné

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Velké Tresné realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Velké Tresné 7 000,0 12 000,0 19 000,0
  Obec Velké Tresné celkem 7 000,0 12 000,0 19 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.