Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Dobrá Voda u Pacova - CZ063.3304.6109.347 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Dobrá Voda u Pacova

  Číslo obce PRVKUK 347
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6109.347
  Kód obce 561762
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  370 (6109)
  Pacov
  Číslo POU
  Název POU
  795
  Pacov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6109.0347.01 Dobrá Voda u Pacova 02711 27111
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dobrá Voda u Pacova se nachází jižně od města Pacov ve vzdálenosti cca 7 km. V obci je Návesní rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 608,0 – 646,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dobrá Voda u Pacova trvale bydlící 80 80 80 90 90 90 90
   přechodně bydlící 15 15 15 74 74 74 74
   celkem 95 95 95 164 164 164 164
   Obec Dobrá Voda u Pacova celkem trvale bydlící 80 80 80 90 90 90 90
   přechodně bydlící 15 15 15 74 74 74 74
   celkem 95 95 95 164 164 164 164
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Dobrá Voda u Pacova 98 93 98 96 93 93 95 95 96 96 98 98 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dobrá Voda u Pacova 78 78 78 164 164 164 164
   Obec Dobrá Voda u Pacova celkem 78 78 78 164 164 164 164
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dobrá Voda u Pacova je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Dobrá Voda - Vysoká Lhota z let 1989 – 1991. Prameniště se nachází na okraji obce Věžná. Zdrojem je pramenní vývěr puklinový jímaný v kopané studni z betonu o vydatnosti 4,8 l/s. Ze studny voda přepadá do čerpací jímky odkud je ponorným čerpadlem čerpána do dvoukomorového kruhového VDJ Dobrá Voda  250 m3 (668,7/672 m n.m.). Na výtlačném řadu je provedeno propojení na město Černovice, které umožňuje doplnit výpadky v dodávce vody a dále propojení ZD ve Věžné. Výtlačný řad je proveden v délce 1300 m z ocelových trub DN 100 a v délce 1795 m z PE DN 100. Obec je gravitačně zásobena z VDJ Dobrá Voda. Zásobní řad má délku 230 m, rozvodné řady po obci z PVC DN 100 délky 475 m.
   V roce 2013 bylo realizováno propojení VDJ Dobrá Voda u Pacova na vodovod Lidmaň v délce 2 620 m (posílení vodovodu Lidmaň z vodojemu Dobrá voda u Pacova.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Dobrá Voda U Pacova realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dobrá Voda u Pacova - - - - - - 164
   Obec Dobrá Voda u Pacova celkem - - - - - - 164
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 93 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizaci napojeno 80 obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 15 rekreantů. V obci je vybudována jednotná kanalizační síť. Použitý materiál je betonové trouby DN 300 – 500 mm celková délka 1300 m. Kanalizační síť tvoří šest samostatných povodí jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do místních rybníků.
   V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se výstavba nové splaškové kanalizace a ČOV pro 120 EO.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Dobrá Voda u Pacova
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dobrá Voda u Pacova realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dobrá Voda u Pacova - 4 880,0 4 880,0
  Obec Dobrá Voda u Pacova celkem - 4 880,0 4 880,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.