Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Čáslavsko - CZ063.3304.6109.346 - stav 20. 12. 2016

 1. Obec

  Čáslavsko

  Číslo obce PRVKUK 346
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6109.346
  Kód obce 547689
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  370 (6109)
  Pacov
  Číslo POU
  Název POU
  795
  Pacov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6109.0346.01 Čáslavsko 01852 18520
  CZ063.3304.6109.0346.02 Jelenov 01853 18538
  CZ063.3304.6109.0346.03 Kopaniny 01854 18546
  CZ063.3304.6109.0346.04 Skočidolovice 40431 404314
  CZ063.3304.6109.0346.05 Štědrovice 01855 18554
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Čáslavsko se nachází severně od města Pacov ve vzdálenosti cca 17 km. Obec se skládá z 5 místních částí Čáslavsko, Jelenov (1 km severně od Čáslavska), Kopaniny (1 km jihozápadně od Čáslavska), Skočidolovice (3 km jihovýchodně od Čáslavska) a Štědrovice (1 km jihozápadně od Čáslavska). Obcí protéká místní bezejmenný vodní tok, který je přítokem Martinického potoka, a nachází se zde místní rybníky. Rozsah zástavby je v rozmezí 572,0 - 592,0 m n.m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čáslavsko trvale bydlící 60 60 60 60 60 60 60
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 80 80 80 80 80 80 80
   Jelenov trvale bydlící 7 7 7 4 4 4 4
   přechodně bydlící 10 10 10 20 20 20 20
   celkem 17 17 17 24 24 24 24
   Kopaniny trvale bydlící 20 20 20 21 21 21 21
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 35 35 35 36 36 36 36
   Skočidolovice trvale bydlící 8 8 8 8 8 8 8
   přechodně bydlící 1 1 1 5 5 5 5
   celkem 9 9 9 13 13 13 13
   Štědrovice trvale bydlící 21 21 21 20 20 20 20
   přechodně bydlící 15 15 15 20 20 20 20
   celkem 36 36 36 40 40 40 40
   Obec Čáslavsko celkem trvale bydlící 116 116 116 113 113 113 113
   přechodně bydlící 61 61 61 80 80 80 80
   celkem 177 177 177 193 193 193 193
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Čáslavsko 104 101 103 102 114 113 107 111 109 113 121 121 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čáslavsko 60 60 60 80 80 80 80
   Jelenov 4 5 5 14 14 14 14
   Kopaniny - - - 29 29 29 29
   Skočidolovice 9 9 9 11 11 11 11
   Štědrovice 20 20 20 30 30 30 30
   Obec Čáslavsko celkem 93 94 94 164 164 164 164
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Čáslavsko

   Místní část Čáslavsko je zásobována pitnou vodou z vlastního prameniště, které se nachází severně od obce na lesním pozemku a je tvořeno dvěmi kopanými studnami, jednou studnou vrtanou a jedním jímacím zářezem. Jímaná voda je vedena výtlačným potrubím délky 863 m do zemního betonového VDJ 15 m3. Z tohoto VDJ je pitnou vodou zásobováno spotřebiště, které tvoří místní část Čáslavsko a místní část Jelenov, která je napojena z VDJ. Rozvodné řady po místní části Čáslavsko mají celkovou délku 847 m.

    

   Místní (městská) část Jelenov

   Místní část Jelenov je zásobována pitnou vodou ze zdroje pitné vody pro místní část Čáslavsko. Z VDJ Čáslavsko je veden zásobovací řad až do místní části Jelenov, celková délka rozvodných řadů po obci Jelenov mají délku cca 330 m.

    

   Místní (městská) část Kopaniny

   Místní část Kopaniny je od roku 2017 vybudována rozvodná vodovodní sítě s napojením na stávající vodovodní síť v západní části místní části Čáslavsko.

    

   Místní (městská) část Skočidolovice

   Místní část Skočidolovice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Smrdov - Skočidolovice. Prameniště se nachází jihozápadně od obce Nový Smrdov, odkud je voda vedena do VDJ Nový Smrdov a dále gravitačně přes rozvodné řady místních částí Nový a Starý Smrdov (obec Vyklantice) do místní části Skočidolovice. Rozvodné řady po místní části mají délku 760 m.

    

   Místní (městská) část Štědrovice

   Místní část Štědrovice je zásobována pitnou vodou z vlastního prameniště, které se nachází jižně od místní části Štědrovice. Prameniště je tvořeno jednou vrtanou studnou, voda je výtlakem vedena do VDJ Štědrovice 10 m3 a odtud je pitná voda gravitačně rozvedena po místní části. Celková délka rozvodných řadů v místní části Štědrovice je 507 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Čáslavsko

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V případě napojení místní části Kopaniny na rozvodnou síť místní části Čáslavsko bude realizováno navýšení kapacity VDJ Čáslavsko.

    

   Místní (městská) část Jelenov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Kopaniny

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Skočidolovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Štědrovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Čáslavsko realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čáslavsko - - - - - 72 72
   Jelenov - - - - - - -
   Kopaniny - - - - - - -
   Skočidolovice - - - - - - -
   Štědrovice - - - - - - -
   Obec Čáslavsko celkem - - - - - 72 72
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Čáslavsko
   V místní části Čáslavsko žije v současnosti 60 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 20 rekreantů. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek nebo jsou přes domovní septiky vypouštěny odpadní vody do místního vodního toku.
   V místní části není vybudována ČOV.

   Místní (městská) část Jelenov
   V místní části Jelenov žijí v současnosti 4 trvale bydlící obyvatelé. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 20 rekreantů. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek nebo jsou přes domovní septiky vypouštěny odpadní vody do místního vodního toku.
   V místní části není vybudována ČOV.

   Místní (městská) část Kopaniny
   V místní části Kopaniny žije v současnosti 21 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 15 rekreantů. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek nebo jsou přes domovní septiky vypouštěny odpadní vody do místního vodního toku.
   V místní části není vybudována ČOV.

   Místní (městská) část Skočidolovice
   V místní části Skočidolovice žije v současnosti 8 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 5 rekreantů. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek nebo jsou přes domovní septiky vypouštěny odpadní vody do místního vodního toku.
   V místní části není vybudována ČOV.

   Místní (městská) část Štědrovice
   V místní části Štědrovice žije v současnosti 20 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 20 rekreantů. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek nebo jsou přes domovní septiky vypouštěny odpadní vody do místního vodního toku.
   V místní části není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Čáslavsko
   V místní části se předpokládá výstavba splaškové kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod.

   V místní části bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Čáslavsko
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Jelenov, Štědrovice, Kopaniny, Skočidolovice

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Jelenov
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Kopaniny
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Skočidolovice
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Štědrovice
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro místní část Čáslavsko realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Čáslavsko 9 180,0 4 880,0 14 060,0
  Jelenov - - -
  Kopaniny 3 000,0 - 3 000,0
  Skočidolovice - - -
  Štědrovice 200,0 - 200,0
  Obec Čáslavsko celkem 12 380,0 4 880,0 17 260,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  20. 12. 2016 14/2016 administrativní opatření Kopaniny - vodovodní řady Kopaniny v cel. dl. 1513 m, které jsou napojeny stávající vodovodní síť v západní části Čáslavsko
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.