Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Cetoraz - CZ063.3304.6109.345 - stav 15. 5. 2019

 1. Obec

  Cetoraz

  Číslo obce PRVKUK 345
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6109.345
  Kód obce 547662
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  370 (6109)
  Pacov
  Číslo POU
  Název POU
  795
  Pacov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6109.0345.01 Cetoraz 01767 17671
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Cetoraz se nachází jihozápadně od města Pacov ve vzdálenosti cca 4 km. V obci jsou místní rybníky. Rozsah zástavby je v rozmezí 580,0 – 608,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Cetoraz trvale bydlící 278 277 277 290 288 287 284
   přechodně bydlící 200 200 200 520 520 520 520
   celkem 478 477 477 810 808 807 804
   Obec Cetoraz celkem trvale bydlící 278 277 277 290 288 287 284
   přechodně bydlící 200 200 200 520 520 520 520
   celkem 478 477 477 810 808 807 804
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Cetoraz 285 293 292 292 300 301 292 294 295 286 286 286 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Cetoraz 278 277 277 810 808 807 804
   Obec Cetoraz celkem 278 277 277 810 808 807 804
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Prameniště vodovodu je tvořeno vrtem s čerpadlem, ze kterého vede výtlačné potrubí z PE DN 50 délky 340 m a svodný řad z PVC DN 100 délky 246 m do VDJ. Ve VDJ je umístěn odkyselovací filtr. Z VDJ je obec zásobena gravitačně. Rozvodné řady jsou z PVC DN 100 délky 501 m, z litiny DN 100 délky 660 m, litiny DN 80 délky 180 m, litiny DN 65 délky 380 m a z litiny DN 50 délky 170 m.

   V roce 2006 byl realizován nový vodní zdroj – vrtaná studna CE-1-04 hloubky 60 m, výtlak do VDJ v délce 781 m  a úpravy ve stávajícím VDJ.

   V roce 2010 pro lokalitu rodinných domu byla realizována  výstavba vodovodního řadu v délce 79 m. V roce 2011 byla pro dvě lokality rodinných domů realizována výstavba vodovodních řadů v celkové délce 66 m.

   V roce 2019 byla povolena stavba  nového jímacího vrtu hloubky 80 m, výtlačný řad z vrtu do stávajícího VDJ v délce cca 1417 m. Ve VDJ bude umístěna nová technologie ÚV.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Navrhuje se vyhledání nového vodního zdroje vody.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Cetoraz realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Cetoraz - - - 810 808 807 804
   Obec Cetoraz celkem - - - 810 808 807 804
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 294 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 520 rekreantů. V roce 2011 byla uvedena do provozu v obci nově vybudovaná splašková kanalizace v PVC a PP DN 250 - 300 v celkové délce cca 4776 m.

   Původní kanalizační síť slouží k odvádění dešťových a balastních vod.

    

   V roce 2013 byla uvedena do provozu ČOV BIO CLEANER typu BC  500 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Cetoraz

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výhledově se pro obec navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Dále se navrhuje dobudování kalové koncovky na ČOV.

   V obci je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Cetoraz
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Cetoraz realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Cetoraz 1 950,0 1 200,0 3 150,0
  Obec Cetoraz celkem 1 950,0 1 200,0 3 150,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 5. 2019 13/2019 administrativní opatření Cetoraz - nový jímací vrt o hloubce 80 m, výtlačný řad dl. 1416,62 m, který bude napojen na stávající VDJ na pozemku p. č. 551/2, ve VDJ bude umístěna nová technologie ÚV
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.