Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Buřenice - CZ063.3304.6109.344 - stav 8. 9. 2020

 1. Obec

  Buřenice

  Číslo obce PRVKUK 344
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6109.344
  Kód obce 561312
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  370 (6109)
  Pacov
  Číslo POU
  Název POU
  795
  Pacov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6109.0344.01 Buřenice 01621 16217
  CZ063.3304.6109.0344.02 Babice 01620 16209
  CZ063.3304.6109.0344.03 Kyjov 01623 16233
  CZ063.3304.6109.0344.04 Radějov 01624 16241
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Buřenice se nachází severozápadně od města Pacova ve vzdálenosti cca 10 km. Obec se skládá ze čtyř místních částí Buřenice, Babice (1 km jižně od Buřenic), Kyjov (4 km jižně od Buřenic), a Radějov (2 km jihozápadně od Buřenic). Obcí protéká bezejmenný vodní tok, dále jsou místní rybníky. Rozsah zástavby je v rozmezí 566,0 – 592,0 m n.m.Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Babice trvale bydlící 40 40 40 43 43 43 44
   přechodně bydlící 54 54 54 49 49 49 50
   celkem 94 94 94 92 92 92 94
   Buřenice trvale bydlící 122 122 122 103 92 82 72
   přechodně bydlící 90 90 90 55 51 49 47
   celkem 212 212 212 158 143 131 119
   Kyjov trvale bydlící 6 6 6 3 3 3 3
   přechodně bydlící 2 2 2 8 8 8 8
   celkem 8 8 8 11 11 11 11
   Radějov trvale bydlící 52 52 52 50 49 47 45
   přechodně bydlící 18 18 18 32 31 30 29
   celkem 70 70 70 82 80 77 74
   Obec Buřenice celkem trvale bydlící 220 220 220 199 187 175 164
   přechodně bydlící 164 164 164 144 139 136 134
   celkem 384 384 384 343 326 311 298
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Buřenice 205 210 204 201 197 199 197 202 205 203 206 206 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Babice 40 40 40 92 92 92 94
   Buřenice 122 122 122 158 143 131 119
   Kyjov 0 0 0 0 0 0 0
   Radějov 40 41 42 82 80 77 74
   Obec Buřenice celkem 202 203 204 332 315 300 287
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Babice 

   Místní část Babice je zásobena ze skupinového vodovodu Vyklantice - Buřenice - Babice z roku 1985. K akumulaci pitné vody slouží zemní železobetonový VDJ Vyklantice (původní objem 100 m3 byl pro potřeby obcí Buřenice a Babice rozšířen o dalších 150 m3). Zásobní řad z VDJ do rozdělovací šachty Buřenice - Babice je z PVC DN 100 v délce 780 m. Zásobní řad od šachty do Babic je z PVC DN 100 v délce 1214 m. Rozvodné řady po obci jsou z PE DN 50 mm délky 112 m a z PVC DN 100 délky 630 m. Rozsah zástavby je v rozmezí 570,0 – 586,0 m n.m.

   Místní (městská) část Buřenice

   Místní část Buřenice je zásobena ze skupinového vodovodu Vyklantice - Buřenice - Babice z roku 1985. K akumulaci pitné vody slouží zemní železobetonový VDJ Vyklantice (původní objem 100 m3 byl pro potřeby obcí Buřenice a Babice rozšířen o dalších 150 m3). Zásobní řad z vodojemu do rozdělovací šachty Buřenice - Babice je z PVC DN 100 v délce 780 m. Zásobní řad od šachty do Buřenic je z PVC DN 100 v délce 1227 m. Rozvodné řady po obci jsou z PVC DN 100 délky 1371 m.

   Obec Buřenice roce 2019 realizovala nový vodárenský vrt hl. 80 m, kterým bude posílena dodávka vody do spotřebišť obce Buřenice. Nový vrt má vydatnost 0,45 l/s.

   Místní (městská) část Kyjov 

   Obyvatelé v místní části Kyjov jsou zásobeny z domovních studní. Kvalita a množství vody není známa. Rozsah zástavby je v rozmezí 512,0 – 520,0 m n.m.

   Místní (městská) část Radějov

   Místní část Radějov je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Vyklantice - Buřenice - Babice - Kateřinky - Radějov. Zásobní gravitační řad pro místní část vychází z armaturní šachty v místní části Buřenice. Zásobní řad má délku 2337 m a je z PE DN 50 mm. Vlastní rozvody po obci jsou z PE DN 50 mm délky 830 m. Zároveň je postaveno připojení na skupinový vodovod HU-PE-PA přes VDJ Hořepník.Rozsah zástavby je v rozmezí 530,0 – 558,0 m n.m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Babice 

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména rozvodných a zásobních řadů). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Buřenice 

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména rozvodných a zásobních řadů). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Rovněž je uvažováno s rekonstrukcí VDJ 150 m3, včetně výměny armaturních prvků. Bude realizováno napojení nového vodního zdroje (vrtu) do VDJ Buřenice. 

   Místní (městská) část Kyjov 

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Místní (městská) část Radějov 

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Buřenice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Babice 0 0 0 0 0 92 94
   Buřenice 0 0 0 0 143 131 119
   Kyjov 0 0 0 0 0 0 0
   Radějov 0 0 0 - 0 77 74
   Obec Buřenice celkem 0 0 0 0 143 300 287
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Babice

   V místní části Babice žije v současnosti 42 trvale a cca 48 přechodně bydlících obyvatel (rekreantů), z nichž jsou všichni napojeni na jednotnou kanalizaci, jejíž celková délka je 670 m. Jedná se o mělce uloženou kanalizaci z betonových trub DN 200 - 400 mm. Odpadní vody jsou předčištěny v domovních septicích, odkud odtékají do jednotné kanalizace, která má celkem 2 výusti, z nichž jedna je zaústěna do místního rybníka a druhá do odtoku z tohoto rybníka.

   Místní (městská) část Buřenice

   V místní části Buřenice žije v současnosti 114 trvale a cca 58 přechodně bydlících obyvatel (rekreantů), z nichž je na veřejnou jednotnou kanalizační síť napojených cca 50 %. Celková délka kanalizace je 610 m. Jedná se o mělce uloženou kanalizaci z betonových trub DN 300 a 400 mm. Odpadní vody jsou předčištěny v domovních septicích, odkud odtékají do kanalizace, která má celkem 6 výustí do 2 rybníků nebo místních vodních toků.

   Místní (městská) část Kyjov

   V Kyjově žije v současnosti 3 trvale a cca 8 přechodně bydlících obyvatel (rekreantů). Místní část nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

   Místní (městská) část Radějov

   V místní části Radějov žije v současnosti 52 trvale a cca 35 přechodně bydlících obyvatel (rekreantů), na veřejnou jednotnou kanalizaci je napojeno celkem cca 90 % všech obyvatel. Celková délka kanalizace je 460 m, jedná se o mělce uloženou kanalizaci z betonových trub DN 200 – 400 mm. Odpadní vody jsou předčištěny v domovních septicích, odkud odtékají do kanalizace, která má celkem 2 výusti, z nichž jedna je zaústěna do místního rybníka a druhá do místního vodního toku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Babice

   Uvažuje se výstavba nové splaškové kanalizace zakončené mechanicko-biologickou ČOV pro 100 EO. Současná jednotná kanalizační síť bude sloužit pro odvod dešťových vod.V obci bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Babice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Buřenice

   Uvažuje se výstavba nové splaškové kanalizace zakončené mechanicko-biologickou ČOV pro 160 EO. Současná jednotná kanalizační síť bude sloužit pro odvod dešťových vod.V obci bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Buřenice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Kyjov

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Kyjov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Radějov

   Uvažuje se výstavba nové splaškové kanalizace zakončené mechanicko-biologickou ČOV pro 100 EO. Současná jednotná kanalizační síť bude sloužit pro odvod dešťových vod.V obci bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Radějov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Buřenice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Babice 2 400,0 3 200,0 5 600,0
  Buřenice 5 100,0 5 900,0 11 000,0
  Kyjov - - -
  Radějov - 3 300,0 3 300,0
  Obec Buřenice celkem 7 500,0 12 400,0 19 900,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  8. 9. 2020 0465/05/2020/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v místní části Buřenice.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.