Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Bratřice - CZ063.3304.6109.343 - stav 13. 8. 2018

 1. Obec

  Bratřice

  Číslo obce PRVKUK 343
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6109.343
  Kód obce 547603
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  370 (6109)
  Pacov
  Číslo POU
  Název POU
  795
  Pacov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6109.0343.01 Bratřice 00969 9695
  CZ063.3304.6109.0343.02 Cetule 00970 9709
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bratřice se nachází severně od města Pacova ve vzdálenosti cca 5 km. Obec se skládá ze dvou místních částí Bratřice a Cetule (1 km jihovýchodně od Bratřic). Obcí protéká místní bezejmenný vodní tok, dále je zde návesní rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 552,0 – 592,0 m n.m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bratřice trvale bydlící 168 168 168 142 133 124 115
   přechodně bydlící 60 60 60 18 18 18 18
   celkem 228 228 228 160 151 142 133
   Cetule trvale bydlící 14 14 14 10 7 5 3
   přechodně bydlící 24 24 24 25 25 25 25
   celkem 38 38 38 35 32 30 28
   Obec Bratřice celkem trvale bydlící 182 182 182 152 140 129 118
   přechodně bydlící 84 84 84 43 43 43 43
   celkem 266 266 266 195 183 172 161
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Bratřice 165 162 152 154 153 152 148 142 148 143 137 137 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bratřice 164 164 164 160 151 142 133
   Cetule 14 14 14 14 14 14 14
   Obec Bratřice celkem 178 178 178 174 165 156 147
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bratřice

   Místní část Bratřice je zásobena pitnou vodou z místního zdroje. Vodovod byl uveden do provozu v roce 1996, průměrná spotřeba vody je 0,5 l/s. Celková délka vodovodních řadů (litina 100,80,125 a PVC 90) je cca 2691 m.

   Prameniště se skládá ze dvou pramenních zářezů, které jsou napojeny na akumulační studni (betonová, průměr 2m, hloubka 6 m). Jímací potrubí je z děrované kameniny DN 150 mm. Hloubka 1. pramenního zářezu je v průměru 4 m, druhého 4,5 m. Odtud je voda svedena gravitačním řadem (PVC 90/3,5 délky 80 m) přímo do VDJ 60 m3 pro obec Bratřice. Ve vstupním prostoru armaturní komory je umístěna odkyselovací stanice , která je řešena ocelovou samonosnou nádrží 2,5 x 1,3 x 1,4 m. Půdorysná plocha filtru 3,5 m2 při době zdržení 25 min. stačí upravit 1 l/s.

   Je vybudován přívod z prameniště Stražiště do VDJ obce Bratřice. Dále je ve VDJ výtlačné čerpadlo na přečerpání přebytku vody do přívodního vodovodního řadu VDJ Pacov.

   V roce 2019 byal realizována nová vrtaná studna zahrnutá mezi pramenní zářezy a akumulační studnu.

    

   Místní (městská) část Cetule

   Místní část Cetule je zásobena obdobně jako Bratřice ze stejného prameniště. Zásobní řad jde přes vodovodní síť obce Bratřice. Celková délka rozvodných gravitačních řadů z PE DN 40 a z PVC DN 100 je cca 1 545 m.

   Rozsah zástavby je v rozmezí 536,0 – 588,0 m n.m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bratřice
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Dále se navrhuje modernizace - prohloubení stávajícího vodního zdroje (studny) a vybudování nového vodního zdroje - studny.

   Místní (městská) část Cetule
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bratřice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bratřice - - - - - - 133
   Cetule - - - - - - -
   Obec Bratřice celkem - - - - - - 133
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bratřice
   V obci Bratřice žije v současnosti 146 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 18 rekreantů. V obci Bratřice je vybudovaná jednotná gravitační kanalizace, která je vyústěna do místního bezejmenného vodního toku. Stáří kanalizačních stok je cca 65 let, celková délka činí cca 1700 m. Na kanalizaci je připojeno cca 50 % objektů. Odpadní vody odtékají stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou vypouštěny do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována ČOV.

   Místní (městská) část Cetule
   V obci Cetule žije v současnosti 11 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 25 rekreantů. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek. V části obce je vybudována dešťová kanalizace z betonových trub v délce cca 155 m.
   V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bratřice
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Předpokládá se dobudování kanalizačního systému a výstavba čistírny odpadních vod.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Bratřice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Cetule

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Cetule
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro místní část Bratřice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bratřice 4 300,0 500,0 4 800,0
  Cetule - - -
  Obec Bratřice celkem 4 300,0 500,0 4 800,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  13. 8. 2018 12/2018 administrativní opatření Bratřice - nová vrtaná studna zahrnutá mezi stávající odběrné objekty (dva jímací zářezy a akumulační studna)
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.