Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Vlachovice - CZ063.3714.6108.341 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Vlachovice

  Číslo obce PRVKUK 341
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6108.341
  Kód obce 587869
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1686 (6108)
  Nové Město na Moravě
  Číslo POU
  Název POU
  3387
  Nové Město na Moravě

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6108.0341.01 Vlachovice 14110 141101
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vlachovice se nachází severovýchodně od města Žďár nad Sázavou, ve vzdálenosti cca 10 km. V obci pramení vodní tok Bobrůvka. Rozsah zástavby je v rozmezí 746 - 762 m n.m.
   Obec Vlachovice se nachází v CHKO Žďárské vrchy.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vlachovice trvale bydlící 120 120 120 117 120 120 125
   přechodně bydlící 15 15 15 120 125 125 130
   celkem 135 135 135 237 245 245 255
   Obec Vlachovice celkem trvale bydlící 120 120 120 117 120 120 125
   přechodně bydlící 15 15 15 120 125 125 130
   celkem 135 135 135 237 245 245 255
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Vlachovice 110 125 125 124 123 120 122 120 122 132 140 140 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vlachovice - - - - - - -
   Obec Vlachovice celkem - - - - - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vlachovice nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé obce jsou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se vybudování veřejného vodovodu včetně nového zdroje a VDJ. Zdrojem pitné vody bude místní podzemní zdroj vody.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Vlachovice se uvažuje se novými vodními zdroji (nový vrt).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Vlachovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vlachovice - - - 236 225 225 255
   Obec Vlachovice celkem - - - 236 225 225 255
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vlachovice má vybudovanou od r. 2013 splaškovou kanalizaci o délce cca 4550 m, která je výtlakem napojena na ČOV Tři Studně.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována (zejména v rekreačních oblastech).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Vlachovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Vlachovice 6 000,0 5 000,0 11 000,0
  Obec Vlachovice celkem 6 000,0 5 000,0 11 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.