Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Velké Janovice - CZ063.3714.6101.040 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Velké Janovice

  Číslo obce PRVKUK 40
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.040
  Kód obce 596990
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0040.01 Velké Janovice 17887 178870
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Velké Janovice se nachází severovýchodně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 9 km. Obcí protéká Janovický potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 575 - 600 m n.m.
   Obec Velké Janovice se částečně nachází v povodí VN Vír.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Velké Janovice trvale bydlící 129 129 129 122 125 125 125
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 129 129 129 122 125 125 125
   Obec Velké Janovice celkem trvale bydlící 129 129 129 122 125 125 125
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 129 129 129 122 125 125 125
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Velké Janovice 126 125 124 118 119 119 121 119 119 124 127 127 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Velké Janovice 129 129 129 122 125 125 125
   Obec Velké Janovice celkem 129 129 129 122 125 125 125
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Velké Janovice (575 - 600 m n.m.) má veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody jsou 2 prameny svedené do dvou studní (hloubka 4,5 a 6,5 m). Prameniště bylo vybudováno v letech 1950 – 1951 a vykazuje vydatnost 1,10 l/s. Současná vydatnost je dle údajů obce do 15 m3/den. Ze studní je voda vedena do odkyselovací stanice, která je umístěna ve vodojemu Velké Janovice 50 m3 (619/617 m n.m.).
   V roce 2012 dobudován hloubkový vrt 76 m a sběrné studny.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Velké Janovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Velké Janovice - - - - - - 125
   Obec Velké Janovice celkem - - - - - - 125
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá do této doby vybudovanou veřejnou kanalizační síť, část odpadních vod odtéká bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do Janovského potoka. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

    

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Velké Janovice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Velké Janovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Velké Janovice 600,0 8 934,0 9 534,0
  Obec Velké Janovice celkem 600,0 8 934,0 9 534,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.