Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Radňovice - CZ063.3714.6108.335 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Radňovice

  Číslo obce PRVKUK 335
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6108.335
  Kód obce 596558
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1686 (6108)
  Nové Město na Moravě
  Číslo POU
  Název POU
  3387
  Nové Město na Moravě

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6108.0335.01 Radňovice 13818 138185
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Radňovice se nachází západně od města Nové Město na Moravě ve vzdálenosti cca 2 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 615 – 645 m n.m.
   Obec Radňovice se nachází v CHKO Žďárské vrchy.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radňovice trvale bydlící 330 329 329 332 328 324 319
   přechodně bydlící 350 349 349 349 349 349 349
   celkem 680 678 678 681 677 673 668
   Obec Radňovice celkem trvale bydlící 330 329 329 332 328 324 319
   přechodně bydlící 350 349 349 349 349 349 349
   celkem 680 678 678 681 677 673 668
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Radňovice 332 338 340 339 332 328 330 318 315 321 319 319 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radňovice 301 303 307 332 328 324 319
   Obec Radňovice celkem 301 303 307 332 328 324 319
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Radňovice má veřejný vodovod s vlastními zdroji o vydatnosti 0,76 l/s. Z pramení jímky s jímacím zářezem odtéká voda gravitačně přes odkyselovací stanici do VDJ Radňovice 50 m3 (662,00 /660,00 m n.m.). Z VDJ je obec Radňovice zásobena gravitačně. V prameništi je ještě 1 nepřipojená studna.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Při nedostatku vody doporučujeme využívat nepřipojenou studnu.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Radňovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radňovice - - - - - 324 319
   Obec Radňovice celkem - - - - - 324 319
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V roce 1963 byla ukončena výstavba jednotné kanalizační sítě. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1364 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 500.
   Celá kanalizační síť je rozdělena do 5 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do místního vodního toku, který je přítokem Slavkovického potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do vodního toku nebo do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny stokovou sítí do jímky a odtud čerpány výtlakem na městskou část Slavkovice (město  Nové Město na Moravě) a odtud přes městskou část Petrovice (město  Nové Město na Moravě) na ČOV Nové Město na Moravě.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Radňovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Radňovice 500,0 16 000,0 16 500,0
  Obec Radňovice celkem 500,0 16 000,0 16 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.