Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Nový Jimramov - CZ063.3714.6108.330 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Nový Jimramov

  Číslo obce PRVKUK 330
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6108.330
  Kód obce 596264
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1686 (6108)
  Nové Město na Moravě
  Číslo POU
  Název POU
  3387
  Nové Město na Moravě

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6108.0330.01 Nový Jimramov 10759 107590
  CZ063.3714.6108.0330.02 Jimramovské Paseky 10758 107581
  CZ063.3714.6108.0330.03 Široké Pole 41300 413003
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nový Jimramov se nachází severovýchodně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 10 km. Obec se skládá ze tří místních částí - Jimramovské Paseky, Nový Jimramov a Široké Pole. Obcí protéká vodní tok Fryšávka. Rozsah zástavby je v rozmezí 538 - 555 m n.m.
   Obec Nový Jimramov se nachází v CHKO Žďárské vrchy a v povodí VN Vír.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jimramovské Paseky trvale bydlící 19 19 19 15 13 11 10
   přechodně bydlící 23 23 23 23 23 23 23
   celkem 42 42 42 38 36 34 33
   Nový Jimramov trvale bydlící 57 57 57 47 42 37 32
   přechodně bydlící 23 23 23 23 23 23 23
   celkem 80 80 80 70 65 60 55
   Široké Pole trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící 24 24 24 24 24 24 24
   celkem 24 24 24 24 24 24 24
   Obec Nový Jimramov celkem trvale bydlící 76 76 76 62 55 48 42
   přechodně bydlící 70 70 70 70 70 70 70
   celkem 146 146 146 132 125 118 112
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Nový Jimramov 64 66 66 64 63 61 60 64 67 64 60 60 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jimramovské Paseky - - - - - - -
   Nový Jimramov - - - - 42 37 32
   Široké Pole - - - - - - -
   Obec Nový Jimramov celkem - - - - 42 37 32
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Jimramovské Paseky

   Místní část nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

    

   Místní (městská) část Nový Jimramov

   Místní část nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

    

   Místní (městská) část Široké Pole

   Místní část nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Jimramovské Paseky

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Nový Jimramov

   Předpokládá se vybudování veřejného vodovodu s vlastním zdrojem, vybudování VDJ a nové vodovodní sítě.

    

   Místní (městská) část Široké Pole

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro místní část Nový Jimramov se uvažuje s využitím podzemního zdroje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Nový Jimramov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jimramovské Paseky - - - - - - -
   Nový Jimramov - - - - - - -
   Široké Pole - - - - - - -
   Obec Nový Jimramov celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Jimramovské Paseky

   Místní část Jimramovské Paseky nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku, nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Nový Jimramov

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do vodního toku Fryšávka a rybníka. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Široké Pole

   Místní část Široké Pole nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Jimramovské Paseky

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Nový Jimramov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Široké Pole

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod není pro obec Nový Jimramov k realizaci navrženo opatření.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Jimramovské Paseky - - -
  Nový Jimramov 2 500,0 - 2 500,0
  Široké Pole - - -
  Obec Nový Jimramov celkem 2 500,0 - 2 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.