Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Věchnov - CZ063.3714.6101.039 - stav 11. 12. 2017

 1. Obec

  Věchnov

  Číslo obce PRVKUK 39
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.039
  Kód obce 596965
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0039.01 Věchnov 17754 177547
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Věchnov se nachází jižně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 4 km. Obcí protéká Věchnovský potok. Rozsah zástavby v obci je v rozmezí 565 - 602 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Věchnov trvale bydlící 310 309 309 345 360 365 370
   přechodně bydlící - - - 10 10 8 8
   celkem 310 309 309 355 370 373 378
   Obec Věchnov celkem trvale bydlící 310 309 309 345 360 365 370
   přechodně bydlící - - - 10 10 8 8
   celkem 310 309 309 355 370 373 378
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Věchnov 332 325 330 331 335 336 328 335 333 341 332 332 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Věchnov 279 281 287 305 308 310 315
   Obec Věchnov celkem 279 281 287 305 308 310 315
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Věchnov (565 - 602 m n.m.) je napojena na skupinový vodovod ÚV Vír - Bystřice nad Pernštejnem - Olší. Voda je čerpána z čerpací stanice Zlatkov do vodojemu Věchnov 50 m3 (620/616 m n.m.), ze kterého je voda gravitačně dopravována do obce.

    

   V roce 2007 byla realizována stavba vodovodního řadu v celkové délce 160 m pro ZTV 7 rodinných domů, v roce 2011 byl realizován vodovodní řad pro 5 nových RD v délce 75 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Věchnov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Věchnov - - 294 355 370 373 378
   Obec Věchnov celkem - - 294 355 370 373 378
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Věchnov byla v roce 2017 realizována výstavba splaškové kanalizační sítě, která byla ukončena v čerpací stanici s retenční nádrží. Z čerpací stanice je odpadní voda čerpána nově vybudovaným výtlačným potrubím do kanalizační sítě městské části Bystřice nad Pernštejnem a odvedena na ČOV Bystřice nad Pernštejnem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Věchnov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Věchnov 7 317,0 62 300,0 69 617,0
  Obec Věchnov celkem 7 317,0 62 300,0 69 617,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  11. 12. 2017 60/2017 administrativní opatření Věchnov - Věchnov kanalizace - gravitační splašková kanalizace v celkové délce 3222 m, retenční nádrž, čerpací stanice, kanalizační výtlak z čerpací stanice do jednotné kanalizace Bystřice nad Pernštejnem v celkové délce 2636 m
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.