Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Líšná - CZ063.3714.6108.326 - stav 11. 7. 2017

 1. Obec

  Líšná

  Číslo obce PRVKUK 326
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6108.326
  Kód obce 596060
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1686 (6108)
  Nové Město na Moravě
  Číslo POU
  Název POU
  3387
  Nové Město na Moravě

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6108.0326.01 Líšná 08502 85022
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Líšná se nachází severně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 9 km. Obcí protéká vodní tok Fryšávka. Rozsah zástavby je v rozmezí 590 - 635 m n.m.
   Obec Líšná se nachází v CHKO Žďárské vrchy a v povodí VN Vír.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Líšná trvale bydlící 56 56 56 62 72 77 82
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 56 56 56 62 72 77 82
   Obec Líšná celkem trvale bydlící 56 56 56 62 72 77 82
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 56 56 56 62 72 77 82
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Líšná 54 54 55 57 61 60 56 60 59 56 55 55 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Líšná 55 55 55 62 72 77 82
   Obec Líšná celkem 55 55 55 62 72 77 82
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Líšná má vybudovaný vodovod. Prameniště tvoří dvě kopané studny průměru 1,0 m a jímací zářez. Voda je svedena do sběrné jímky a odtud přes odkyselovací stanici do VDJ Líšná 100 m3 (652,0/648,7 m n.m.). Z vodojemu je gravitačně zásobena obec Líšná. V letním období dochází k nedostatku vody, proto byl realizován průzkumný vrt.

    

   V roce 2017 bylo realizováno napojení nového zdroje vody - již realizovaného vrtu na stávající vodovodní síť a vodovodní řad v délce 84 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Líšná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Líšná - - - 51 60 65 70
   Obec Líšná celkem - - - 51 60 65 70
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je z r. 2012 vybudována splašková kanalizační síť o délce cca 948 m a čistírna odpadních vod o kapacitě 125 EO, původní kanalizace slouží jako dešťová.

    

   V obci je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Líšná

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. V lokalitách Rabuňka a Dolní Líšná budou realizovány lokální čistírny odpadních vod.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Líšná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Líšná 1 900,0 2 000,0 3 900,0
  Obec Líšná celkem 1 900,0 2 000,0 3 900,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  11. 7. 2017 64/2017 administrativní opatření Líšná - Líšná - posílení vodního zdroje - napojení nového vrtu a vodovod v délce 84,0 m
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.