Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kuklík - CZ063.3714.6108.325 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kuklík

  Číslo obce PRVKUK 325
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6108.325
  Kód obce 595969
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1686 (6108)
  Nové Město na Moravě
  Číslo POU
  Název POU
  3387
  Nové Město na Moravě

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6108.0325.01 Kuklík 07699 76996
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kuklík se nachází severně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 8 km. Obcí protéká vodní tok Fryšávka. Rozsah zástavby v obci je v rozmezí 633 - 645 m n.m.
   Obec Kuklík se nachází v CHKO Žďárské vrchy a v povodí VN Vír.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kuklík trvale bydlící 173 173 173 177 176 174 172
   přechodně bydlící 150 150 150 150 150 150 150
   celkem 323 323 323 327 326 324 322
   Obec Kuklík celkem trvale bydlící 173 173 173 177 176 174 172
   přechodně bydlící 150 150 150 150 150 150 150
   celkem 323 323 323 327 326 324 322
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kuklík 173 180 182 187 189 188 190 194 192 205 201 201 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kuklík - - - - - 174 172
   Obec Kuklík celkem - - - - - 174 172
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kuklík nemá veřejný vodovod. Obyvatelé obce jsou zásobeni pitnou vodou z vlastních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá výstavba veřejného vodovodu s vlastním zdrojem a novým vodojemem.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kuklík realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kuklík - - - - - - 172
   Obec Kuklík celkem - - - - - - 172
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Kuklík
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kuklík realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kuklík 6 500,0 16 000,0 22 500,0
  Obec Kuklík celkem 6 500,0 16 000,0 22 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.