Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kadov - CZ063.3714.6108.321 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kadov

  Číslo obce PRVKUK 321
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6108.321
  Kód obce 595829
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1686 (6108)
  Nové Město na Moravě
  Číslo POU
  Název POU
  3387
  Nové Město na Moravě

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6108.0321.01 Kadov 06197 61972
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kadov se nachází severně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 7 km. Obcí protéká vodní tok Fryšávka, do které se vlévá vodní tok Blatka. Rozsah zástavby je v rozmezí 663 - 680 m n.m.
   Obec Kadov se nachází v CHKO Žďárské vrchy a v povodí VN Vír.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kadov trvale bydlící 126 126 126 132 140 150 150
   přechodně bydlící 100 100 100 90 90 90 90
   celkem 226 226 226 222 230 240 240
   Obec Kadov celkem trvale bydlící 126 126 126 132 140 150 150
   přechodně bydlící 100 100 100 90 90 90 90
   celkem 226 226 226 222 230 240 240
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kadov 126 132 127 128 128 128 127 143 149 152 156 156 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kadov 126 126 126 215 220 220 220
   Obec Kadov celkem 126 126 126 215 220 220 220
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kadov má vybudovaný veřejný vodovod, který byl uveden do provozu roku 1987 (I. etapa). V r. 1992 byla uvedena do provozu II. etapa. Jako vodní zdroj slouží 5 kopaných studní s celkovou vydatností 2,6 l/s. V prameništi se však nachází ještě 2 vrty, které nejsou napojeny. Voda ze studní je svedena do sběrné jímky o objemu 15 m3. V jímce je osazeno čerpadlo. Max. hl. v ČS je 708,5 m n.m. a min. hl. 706,2 m n.m. Obec Kadov je ze sběrné jímky zásobena gravitačně. Před obcí je umístěna šachta s redukčním ventilem.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se napojení vrtů v prameništi.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kadov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kadov - - - 215 220 220 220
   Obec Kadov celkem - - - 215 220 220 220
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má z r. 2013 vybudovanou splaškovou kanalizaci a mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod.

    

   V obci je vybudována ČOV pro 250 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Kadov

   Nově napojené obce (místní části): není

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kadov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kadov 300,0 - 300,0
  Obec Kadov celkem 300,0 - 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.