Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Unčín - CZ063.3714.6101.038 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Unčín

  Číslo obce PRVKUK 38
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.038
  Kód obce 596931
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0038.01 Unčín 17431 174319
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Unčín se nachází severně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 10 km. Obcí protéká řeka Svratka. Rozsah zástavby v obci je v rozmezí 476 - 505 m n.m.
   Unčín se nachází v povodí VN Vír.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Unčín trvale bydlící 191 191 191 189 190 191 191
   přechodně bydlící 30 30 30 15 15 15 15
   celkem 221 221 221 204 205 206 206
   Obec Unčín celkem trvale bydlící 191 191 191 189 190 191 191
   přechodně bydlící 30 30 30 15 15 15 15
   celkem 221 221 221 204 205 206 206
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Unčín 204 200 195 190 192 187 188 187 189 193 191 191 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Unčín 216 216 216 204 205 206 206
   Obec Unčín celkem 216 216 216 204 205 206 206
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Unčín (476 - 505 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z vlastního veřejného vodovodu. Prameniště tvoří studna 3 m, dvě pramenní jímky a jímací zářezy o vydatnosti 0,2 - 0,3 l/s. Voda je svedena do vodojemu Unčín 50 m3 (540/538 m n.m.) a odtud je do obce přiváděna gravitačně. V obci je ještě starý vodojem 16 m3, má vlastní jímací studnu se zářezem a je používán jen v případě nedostatku vody horního prameniště.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Unčín se uvažuje s využitím místního podzemního vodního zdroje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Unčín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Unčín - - - - - - -
   Obec Unčín celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována pouze dešťová kanalizace, která svádí dešťové vody do řeky Svratky. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě, určené k odvádění splaškových vod.

    

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Unčín, Strachujov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Unčín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Unčín 4 000,0 12 000,0 16 000,0
  Obec Unčín celkem 4 000,0 12 000,0 16 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.