Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Dlouhé - CZ063.3714.6108.317 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Dlouhé

  Číslo obce PRVKUK 317
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6108.317
  Kód obce 595471
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1686 (6108)
  Nové Město na Moravě
  Číslo POU
  Název POU
  3387
  Nové Město na Moravě

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6108.0317.01 Dlouhé 02661 26611
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dlouhé se nachází jižně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 7 km. Obcí protéká Račický potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 548 - 565 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dlouhé trvale bydlící 270 269 269 255 247 240 232
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 280 279 279 265 257 250 242
   Obec Dlouhé celkem trvale bydlící 270 269 269 255 247 240 232
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 280 279 279 265 257 250 242
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Dlouhé 267 260 257 258 264 266 268 267 257 255 259 259 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dlouhé 260 259 257 255 247 240 232
   Obec Dlouhé celkem 260 259 257 255 247 240 232
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Dlouhé je veřejný vodovod. Ze studny je voda vedena gravitačně do VDJ Dlouhé 2 x 45 m3 (594,15/591,15 m n.m.), odkud je voda vedena gravitačně do obce.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Dlouhé realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dlouhé - - - - - - 232
   Obec Dlouhé celkem - - - - - - 232
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace byly použity betonové trouby profilů DN 300.
   Celá kanalizační síť je vyústěna jednou výustí do místní ho vodního toku tekoucí do Račického potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do vodního toku, případně jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

    

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Dlouhé

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dlouhé realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dlouhé 300,0 14 000,0 14 300,0
  Obec Dlouhé celkem 300,0 14 000,0 14 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.