Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Daňkovice - CZ063.3714.6108.316 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Daňkovice

  Číslo obce PRVKUK 316
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6108.316
  Kód obce 595462
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1686 (6108)
  Nové Město na Moravě
  Číslo POU
  Název POU
  3387
  Nové Město na Moravě

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6108.0316.01 Daňkovice 02473 24732
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Daňkovice se nachází severně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 652 - 700 m n.m.
   Obec Daňkovice se nachází v CHKO Žďárské vrchy a v povodí VN Vír.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Daňkovice trvale bydlící 141 141 141 150 160 160 160
   přechodně bydlící 110 110 110 110 110 110 110
   celkem 251 251 251 260 270 270 270
   Obec Daňkovice celkem trvale bydlící 141 141 141 150 160 160 160
   přechodně bydlící 110 110 110 110 110 110 110
   celkem 251 251 251 260 270 270 270
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Daňkovice 148 144 143 133 135 144 146 147 147 154 150 150 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Daňkovice 141 141 141 147 157 157 157
   Obec Daňkovice celkem 141 141 141 147 157 157 157
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Daňkovice má vybudovaný vodovod z roku 1952. Zdrojem vody je vrt HV-2 a studna Hs-1. Rozvodná síť má dvě části. Horní část obce je zásobována z VDJ 2 x 25 m3 s odradonováním a hygienickým zabezpečením pitné vody, dolní část obce přes starý VDJ, který je ve funkci přerušovací komory. Obě spotřebiště jsou propojena přes sekční šoupátko. Celková délka vodovodní sítě je cca 1708 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Dále se předpokládá vybudování a napojení dalšího vrtu.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Daňkovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Daňkovice - - - 147 157 157 157
   Obec Daňkovice celkem - - - 147 157 157 157
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována z r. 2013 splašková kanalizace o délce cca 2570 m a čistírna odpadních vod o kapacitě 250 EO. Původní jednotná kanalizace slouží jako dešťová.

   Vyčištění odpadní vody jsou zaústěny do říčky Fryšávky.

    

   V obci je vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): Daňkovice

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Na stávající ČOV bude provedena intenzifikace s navýšením její kapacity. Součástí ČOV bude rovněž kalová koncovka.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Daňkovice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Daňkovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Daňkovice 800,0 5 300,0 6 100,0
  Obec Daňkovice celkem 800,0 5 300,0 6 100,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.