Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Bobrůvka - CZ063.3714.6108.314 - stav 19. 8. 2019

 1. Obec

  Bobrůvka

  Číslo obce PRVKUK 314
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6108.314
  Kód obce 595276
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1686 (6108)
  Nové Město na Moravě
  Číslo POU
  Název POU
  3387
  Nové Město na Moravě

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6108.0314.01 Bobrůvka 00588 5886
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bobrůvka se nachází jihozápadně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 15 km. Obcí protéká Luční potok. Rozsah zástavby v obci je v rozmezí 520 – 536 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bobrůvka trvale bydlící 245 245 244 249 255 260 270
   přechodně bydlící 100 100 100 100 100 100 100
   celkem 345 345 344 349 355 360 370
   Obec Bobrůvka celkem trvale bydlící 245 245 244 249 255 260 270
   přechodně bydlící 100 100 100 100 100 100 100
   celkem 345 345 344 349 355 360 370
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Bobrůvka 233 233 234 232 235 245 246 244 239 240 243 243 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bobrůvka 200 211 229 225 230 235 265
   Obec Bobrůvka celkem 200 211 229 225 230 235 265
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bobrůvka je zásobena ze tří studní o vydatnosti 0,88 l/s. Voda se čerpá do VDJ Bobrůvka 100 m3 (566,93/563,63 m n.m.). Z VDJ je obec zásobena vodou gravitačně.

   V roce 2006 byla uvedena do provozu nová vrtaná studna - posílení stávajícího vodního zdroje, výtlačný řad v délce 30 m a úpravna vody ve stávající manipulační komoře stávajícího VDJ.

   Obec realizovala rekonstrukci VDJ včetně navýšení jeho kapacity a modernizaci úpravny vody (technologie úpravy vody). V roce 201 obec realizovala nový hydrogeologický průzkum - vrt.  

   V roce 2018 bylo realizováno vystrojení a připojení realizovaného vrtu do stávajícího VDJ výtlačným řaden v délce 504 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje s novými vodními zdroji.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bobrůvka realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bobrůvka - - - 225 230 235 265
   Obec Bobrůvka celkem - - - 225 230 235 265
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má jednotnou kanalizační síť dokončenou v roce 1969. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 2500 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 800.
   Celá kanalizační síť je rozdělena do 4 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do Lučního potoka a rybníka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do zmiňovaných vodních toků.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Bobrůvka
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Bobrůvka realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bobrůvka 2 130,0 17 000,0 19 130,0
  Obec Bobrůvka celkem 2 130,0 17 000,0 19 130,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  19. 8. 2019 69/2019 administrativní opatření Javorek - vodovod Javorek I. etapa v celkové délce 1 438,16 m
  18. 8. 2019 70/2019 administrativní opatření Javorek - vodovod Javorek - II. etapa, vodovodní řad VF a VK v celkové délce 220,86 m, stavební úpravy VDJ a ÚV
  28. 11. 2018 62/2018 administrativní opatření Bobrůvka - Vrtaná studna hl. 50 a výtlačný řad v dl. 503,46 m
  16. 10. 2018 67/2018 administrativní opatření Zubří - Zubří - vodovodní přivaděč v délce přivaděče 2288,0 m a kopaná studna hl. 6 m
  22. 6. 2018 66/2018 administrativní opatření Odranec - vodovod pro obec Odranec
  16. 3. 2018 68/2018 administrativní opatření Radešínská Svratka - vrtaná studna hl. 60 m a výtlačný řad délky 110 m
  13. 4. 2017 63/2017 administrativní opatření Bobrůvka - rozšíření technologie úpravny vody (fosfor) - vodovod Bobrůvka
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.