Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Bobrová - CZ063.3714.6108.313 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Bobrová

  Číslo obce PRVKUK 313
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6108.313
  Kód obce 595268
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1686 (6108)
  Nové Město na Moravě
  Číslo POU
  Název POU
  3387
  Nové Město na Moravě

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6108.0313.01 Bobrová 41287 412872
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Bobrová se nachází jihozápadně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 12 km. Městys leží na soutoku vodního toku Bobrůvka a Lučního potoka. Rozsah zástavby je v rozmezí 488 – 532 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bobrová trvale bydlící 919 917 917 898 885 871 855
   přechodně bydlící 160 160 160 160 160 160 160
   celkem 1 079 1 077 1 077 1 058 1 045 1 031 1 015
   Obec Bobrová celkem trvale bydlící 919 917 917 898 885 871 855
   přechodně bydlící 160 160 160 160 160 160 160
   celkem 1 079 1 077 1 077 1 058 1 045 1 031 1 015
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Bobrová 924 903 900 900 913 895 879 871 878 900 892 892 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bobrová 1 056 1 058 1 062 790 778 765 753
   Obec Bobrová celkem 1 056 1 058 1 062 790 778 765 753
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Městys Bobrová má vybudovaný veřejný vodovod. Vodovod je skupinový a je přiveden až do obce Mirošov. Zdrojem pitné vody je prameniště, které se skládá ze tří vrtů s čerpacími stanicemi o celkové vydatnosti 4,2 l/s. Z vrtů se voda čerpá do úpravny vody Bobrová (výkon 5 l/s), ze které se voda čerpá přes tlakové filtry do VDJ Bobrová 2 x 150 m3 (546,3/543 m n.m.). Z vodojemu je městys zásoben gravitačně. Vyšší část městyse je zásobena přes AT stanici.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zeména ÚV a VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Bobrová realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bobrová - - - 800 788 775 763
   Obec Bobrová celkem - - - 800 788 775 763
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V městysu je oddílná kanalizace a mechanicko-biologická ČOV pro 1100 EO z r. 2013. Celková délka kanalizační sítě je cca 11000 m, byly použity roury s PVC profilu DN 250, na síti jsou 4 čerpací stanice. Vyčištěné vody z ČOV jsou zaústěny do vodního toku Bobrůvka. Původní jednotná kanalizace slouží jako dešťová.

   V obci je vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Bobrová
   Nově napojené obce (místní části): není
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se modernizace a intenzifikace ČOV (kalové hospodářství ČOV). Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V městysu je vybudována ČOV mechanicko-biologická ČOV pro 1100 EO z r. 2013.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro městys Bobrová realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bobrová 6 500,0 9 000,0 15 500,0
  Obec Bobrová celkem 6 500,0 9 000,0 15 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.