Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Zahrádka - CZ063.3710.6107.312 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Zahrádka

  Číslo obce PRVKUK 312
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.312
  Kód obce 591947
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0312.01 Zahrádka 19022 190225
  CZ063.3710.6107.0312.02 Častotice 19021 190217
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Zahrádka leží severozápadně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 6 km. Obec je tvořena dvěmi místními částmi Častotice a Zahrádka.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Častotice trvale bydlící 56 56 56 50 48 45 42
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 56 56 56 50 48 45 42
   Zahrádka trvale bydlící 72 72 72 80 79 79 78
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 72 72 72 80 79 79 78
   Obec Zahrádka celkem trvale bydlící 128 128 128 130 127 124 120
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 128 128 128 130 127 124 120
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Zahrádka 129 134 134 140 140 141 142 146 142 141 143 143 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Častotice - - - - 28 28 28
   Zahrádka - - - - 31 31 31
   Obec Zahrádka celkem - - - - 59 59 59
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Častotice
   Místní část Častotice nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

   Místní (městská) část Zahrádka
   Místní část Zahrádka nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Častotice
   Zásobení místní části Častotice bude řešeno vybudováním místního veřejného vodovodu, který bude připojen na rozvodnou síť místní části Zahrádka, viz dále.

   Místní (městská) část Zahrádka
   Zásobení místní části Zahrádka bude řešeno vybudováním místního veřejného vodovodu, který bude napojen přivaděčem z oblastního vodovodu Třebíč.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje se zásobením z oblastního vodovodu Třebíč.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Zahrádka realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Častotice - - - - 28 28 29
   Zahrádka - - - - 31 31 31
   Obec Zahrádka celkem - - - - 59 59 60
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Častotice
   V místní části Častotice žije v současné době 52 trvale bydlících obyvatel. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Zahrádka
   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Častotice
   Uvažuje se s výstavbou splaškové kanalizace napojené na ČOV v místní části Zahrádka.
   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Zahrádka
   Uvažuje se s výstavbou splaškové kanalizace ukončené ČOV.

   V obci je vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Zahrádka, Častotice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Zahrádka realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Častotice 3 945,0 8 000,0 11 945,0
  Zahrádka 10 758,0 14 000,0 24 758,0
  Obec Zahrádka celkem 14 703,0 22 000,0 36 703,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.