Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Vícenice u Nám.n.Oslavou - CZ063.3710.6107.311 - stav 13. 9. 2016

 1. Obec

  Vícenice u Náměště nad Oslavou

  Číslo obce PRVKUK 311
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.311
  Kód obce 511242
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0311.01 Vícenice u Náměště nad Oslavou 18148 181480
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou leží západně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 3 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vícenice u Náměště nad Oslavou trvale bydlící 358 357 357 395 400 410 420
   přechodně bydlící 20 20 20 30 30 30 30
   celkem 378 377 377 425 430 440 450
   Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou celkem trvale bydlící 358 357 357 395 400 410 420
   přechodně bydlící 20 20 20 30 30 30 30
   celkem 378 377 377 425 430 440 450
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Vícenice u Náměště nad Oslavou 388 378 383 381 388 389 376 379 390 398 398 398 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vícenice u Náměště nad Oslavou 342 342 342 425 430 440 450
   Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou celkem 342 342 342 425 430 440 450
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou má vybudovaný veřejný vodovod. Obec je napojena přivaděčem v místě křížení se silnicí Sedlec - Vícenice na náměšťskou větev oblastního vodovodu Třebíč pod tlakovým pásmem VDJ Babí Hora 650 m3.

   V období 2006 až 2009 byla v obci prováděna výstavba vodovodních řadů pro nové lokality rodiných domů a prodloužení stávajících vodovodních řadů v celkové délce 1024 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Vícenice u Náměště nad Oslavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vícenice u Náměště nad Oslavou 325 325 325 425 430 440 450
   Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou celkem 325 325 325 425 430 440 450
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou z jednotnou kanalizační síť. Celková délka sítě je 4797 m. Na tuto je napojeno cca 99 % obyvatel. Kanalizace je zakončena stávající ČOV v obci.

   V období 2006 až 2009 byla v obci prováděna výstavba jednotné kanalizace pro nové lokality rodiných domů a prodloužení stávajících kanalizačních řadů v celkové délce 1004 m.

   V obci je nevyhovující čistírna odpadních vod. Technologie čistírny je zastaralá nesplňuje legislativní požadavky na vypouštění odpadních vod.
   V obci je vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): Vícenice u Náměště nad Oslavou

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V částech provozně a technicky nevyhovující kanalizační sítě se předpokládá výstavba nové splaškové kanalizace, stávající jednotná kanalizace bude sloužit k odvádění dešťových vod. V lokalitách, kde dosud není kanalizace vybudována, se navrhuje dostavba splaškové kanalizace. V budoucnu se předpokládá postupně dobudování oddílného systému kanalizace v celé obci.

   Dále se uvažuje s intenzifikací stávající ČOV.

    

   V obci je vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): Vícenice u Náměště nad Oslavou

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Vícenice u Náměště nad Oslavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Vícenice u Náměště nad Oslavou 300,0 24 800,0 25 100,0
  Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou celkem 300,0 24 800,0 25 100,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  13. 9. 2016 0504/05/2016/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti odkanalizováním a čištění odpadních vod - nově splašková kanalizace.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.