Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Třesov - CZ063.3710.6107.310 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Třesov

  Číslo obce PRVKUK 310
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.310
  Kód obce 550311
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0310.01 Třesov 03746 37460
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Třesov leží jihozápadně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 6 km. Obcí protéká Třesovský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 445 – 459 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Třesov trvale bydlící 98 98 98 87 82 77 72
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 118 118 118 107 102 97 92
   Obec Třesov celkem trvale bydlící 98 98 98 87 82 77 72
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 118 118 118 107 102 97 92
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Třesov 83 89 93 91 91 90 89 88 91 89 92 92 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Třesov 59 68 85 86 81 76 71
   Obec Třesov celkem 59 68 85 86 81 76 71
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovaný veřejný vodovod. Zásobení vodou je řešeno gravitačně pod tlakem VDJ Babí Hora 650 m3 (476,0/472,0 m n.m.) napojením na náměšťskou větev oblastního vodovodu Třebíč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Třesov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Třesov - - - - - - 71
   Obec Třesov celkem - - - - - - 71
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Odpadní vody budou odváděny na ČOV Hartvíkovice.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Třesov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Třesov 300,0 9 000,0 9 300,0
  Obec Třesov celkem 300,0 9 000,0 9 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.