Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Sudice - CZ063.3710.6107.309 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Sudice

  Číslo obce PRVKUK 309
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.309
  Kód obce 591785
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0309.01 Sudice 15874 158747
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sudice leží jihovýchodně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 7 km. Obcí protéká Sudický potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 410 – 484 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sudice trvale bydlící 327 326 326 335 328 320 312
   přechodně bydlící 30 30 30 62 60 65 70
   celkem 357 356 356 397 388 385 382
   Obec Sudice celkem trvale bydlící 327 326 326 335 328 320 312
   přechodně bydlící 30 30 30 62 60 65 70
   celkem 357 356 356 397 388 385 382
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Sudice 332 337 337 346 340 341 349 355 349 349 355 355 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sudice 327 328 331 304 297 289 281
   Obec Sudice celkem 327 328 331 304 297 289 281
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Sudice má vybudovaný veřejný vodovod napojený na VDJ Sudice 100 m3 (468,0/464,0 m n.m.). Zásobení vodou je řešeno napojením na vlastní místní zdroje (studny), situované severovýchodně od obce.

   V roce 2005 byla realizována výstavba vodovodu v horním tlakovém pásmu v celkové délce 1239 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Sudice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sudice 281 281 281 109 200 200 200
   Obec Sudice celkem 281 281 281 109 200 200 200
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou oddílnou kanalizační síť. Splašková kanalizace je napojena na mechanicko - biologickou ČOV Rapotice - Sudice.

   V obci je vybudována společná ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Rapotice, Sudice
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Sudice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Sudice 13 222,7 - 13 222,7
  Obec Sudice celkem 13 222,7 - 13 222,7
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.