Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Studenec - CZ063.3710.6107.308 - stav 22. 12. 2020

 1. Obec

  Studenec

  Číslo obce PRVKUK 308
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.308
  Kód obce 591769
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0308.01 Studenec 15829 158291
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Studenec leží západně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 7 km. Obcí protéká vodní tok Poulík, který je ve vetší části obce zatrubněný. Rozsah zástavby je v rozmezí 440 – 460 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Studenec trvale bydlící 556 555 555 554 545 535 524
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 581 580 580 579 570 560 549
   Obec Studenec celkem trvale bydlící 556 555 555 554 545 535 524
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 581 580 580 579 570 560 549
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Studenec 546 554 560 571 567 565 579 574 580 588 592 592 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Studenec 100 411 464 501 502 503 504
   Obec Studenec celkem 100 411 464 501 502 503 504
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Studenec je přednostně zásobena z místního zdroje – centrální studny o maximální povolené kapacitě 3,66 l/s, z kterého je voda přivedena do VDJ Studenec 170 m3  a dalším zdrojem vody je oblastní vodovod Třebíč.  Obec Studenec má vybudovaný veřejný vodovod, který byl uveden do provozu v roce 2004 a 2005, celková délka vodovodních řadů včetně výtlačného a přívodního řadu činí 8702 m. Zásobení vodou je řešeno gravitačně z jedné komory (70 m3) VDJ Studenec 170 m3 (478,0/474,5 m n.m.), plněného napojením na náměšťskou větev oblastního vodovodu Třebíč s řídícím VDJ Babylón.Obec je členem skupinového vodovodu Studenecko spolu s obcemi Kozlany, Koněšín, Okarec a Třesov.V roce 2009 byla v obci realizována výstavba vodovodního řadu pro lokalitu rodinných domů v celkové délce 597 m.  Část obyvatel je dosud zásobena ze soukromých studní, problematické je zásobení zastávky ČD a osady Zelená Hospoda.V roce 2010 byla provedena výstavba vodovodu (2. etapa) v délce cca 5 060 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Studenec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Studenec 581 580 580 521 522 523 524
   Obec Studenec celkem 581 580 580 521 522 523 524
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je zakončena stávající ČOV v obci. V roce 2009 byla v obci realizována výstavba jednotné kanalizace pro lokalitu rodinných domů v celkové délce 348 m.  V obci je vybudován biologický rybník pro 577 EO. 

   Technologická linka ČOV se skládá z:

   - jemných ručně stíraných česlí

   - vertikálního lapáku písku

   - usazovací nádrže

   - stabilizační nádrže rozdělené na 2 části

   V současnosti napojené obce (místní části): Studenec

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V obci je vybudována ČOV.

   Předpokládá se vybudování mechanicko-biologické ČOV, která nahradí současný způsob čištění odpadních vod (biologický rybník).

   V současnosti napojené obce (místní části): Studenec

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Studenec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Studenec 370,0 13 300,0 13 670,0
  Obec Studenec celkem 370,0 13 300,0 13 670,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  22. 12. 2020 0589/08/2020/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod - nová ČOV.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.