Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Ujčov - CZ063.3714.6101.037 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Ujčov

  Číslo obce PRVKUK 37
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.037
  Kód obce 596914
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0037.01 Ujčov 17356 173568
  CZ063.3714.6101.0037.02 Dolní Čepí 17351 173517
  CZ063.3714.6101.0037.03 Horní Čepí 17352 173525
  CZ063.3714.6101.0037.04 Kovářová 17354 173541
  CZ063.3714.6101.0037.05 Lískovec 17355 173550
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ujčov se nachází jihovýchodně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 7 km. Obec se skládá z pěti místních částí - Dolní Čepí, Horní Čepí, Kovářová, Lískovec a Ujčov. Rozsah zástavby je v rozmezí 332 - 385 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Čepí trvale bydlící 87 87 87 74 69 65 60
   přechodně bydlící 30 30 30 40 50 50 50
   celkem 117 117 117 114 119 115 110
   Horní Čepí trvale bydlící 10 10 10 10 9 8 6
   přechodně bydlící 30 30 30 25 28 30 30
   celkem 40 40 40 35 37 38 36
   Kovářová trvale bydlící 42 42 42 42 41 39 38
   přechodně bydlící 30 30 30 19 24 30 30
   celkem 72 72 72 61 65 69 68
   Lískovec trvale bydlící 106 106 106 111 112 114 115
   přechodně bydlící 30 30 30 18 22 27 28
   celkem 136 136 136 129 134 141 143
   Ujčov trvale bydlící 243 243 242 247 244 240 235
   přechodně bydlící 30 30 30 20 25 30 33
   celkem 273 273 272 267 269 270 268
   Obec Ujčov celkem trvale bydlící 488 488 487 484 475 466 454
   přechodně bydlící 150 150 150 122 149 167 171
   celkem 638 638 637 606 624 633 625
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Ujčov 494 489 494 487 491 484 470 470 472 470 467 467 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Čepí 87 87 87 74 69 65 60
   Horní Čepí - - - - - - -
   Kovářová 42 42 42 42 41 39 38
   Lískovec 106 106 106 92 94 96 97
   Ujčov 243 243 242 230 222 218 215
   Obec Ujčov celkem 478 478 477 438 426 418 410
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dolní Čepí

   Místní část Dolní Čepí (330 – 350 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem je prameniště se třemi kopanými studnami (413/430 m n.m.) s vydatností 0,46 l/s. Voda je sváděna do sběrné studny a gravitačně rozváděna přes redukční šachtu po obci. Celková délka vodovodní sítě je cca 1 107 m. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel.

    

   Místní (městská) část Horní Čepí

   Místní část Horní Čepí nemá dosud vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé obce jsou zásobeni vodou ze soukromých studní.

    

   Místní (městská) část Kovářová

   Místní část Kovářová (522 – 540 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod. Voda je odebírána ze skupinového vodovodního přivaděče ÚV Vír – Bystřice nad Pernštejnem – Nedvědice. Voda je akumulována ve vodojemu 50 m3 (565/562 m n.m.) a gravitačně rozváděna po obci. Celková délka vodovodní sítě je cca 910 m. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel.

    

   Místní (městská) část Lískovec

   Místní část Lískovec (470/510 m n.m.) využívá vlastní zdroj vody (3 kopané studny o celkové vydatnosti 0,07 l/s) a současně odebírá pitnou vodu, v případě nedostatku vody vlastní, ze skupinového vodovodního přivaděče ÚV Vír – Bystřice nad Pernštejnem – Nedvědice. Voda vlastní a případně ze skupinového vodovodu je vedena do sběrné šachty, odtud do vodojemu 20 m3 (532/530 m n.m.) a dále gravitačně po místní části. Celková délka vodovodní sítě je cca 582 m. Na vodovod je napojeno 84 % obyvatel.

    

   Místní (městská) část Ujčov

   Místní část Ujčov (332/385 m n.m.) má vlastní veřejný vodovod. Zdrojem vody je prameniště v k.ú. Lískovec u Nedvědice se 3 kopanými studnami o celkové vydatnosti 0,25 l/s. Voda je gravitačně sváděna do sběrné jímky, odtud stéká přes odkyselovací stanici do vodojemu (405/402 m n.m.) o objemu 100 m3. Z vodojemu je přímo zásobena místní část v nadmořské výšce 360/385 m, níže položená část sídla (332/360 m n.m.) je zásobena přes přerušovací komoru (max. hladina 378 m n.m.). Vodovod  může být též zásobován ze skupinového vodovodního přivaděče ÚV Vír – Bystřice nad Pernštejnem – Nedvědice prostřednictvím sběrné jímky umístěné pod studnami. Celková délka vodovodní sítě je cca 7 041 m. Na vodovod je napojeno 91 % obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dolní Čepí

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Horní Čepí

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Kovářová

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Lískovec

   Předpokládá se vybudování samostatného přepouštěcího potrubí napojeného těsně pod sběrnou šachtu v délce 80 m.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Ujčov

   Předpokládá se posílení zdroje pitné vody formou realizace vrtu, který by byl napojen na sběrnou jímku pod stávajícími kopanými studnami.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje pro místní část Ujčov.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Ujčov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Čepí - - - - - - -
   Horní Čepí - - - - - - -
   Kovářová - - - - - - -
   Lískovec - - - - - - 80
   Ujčov - - - - - 150 210
   Obec Ujčov celkem - - - - - 150 290
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dolní Čepí

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do vodního toku Svratka. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Horní Čepí

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku ústící do vodního toku Svratka, nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Kovářová

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku ústící do vodního toku Svratka, nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Lískovec

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku ústící do vodního toku Svratka. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Ujčov

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do vodního toku Svratka. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dolní Čepí

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Horní Čepí

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Kovářová

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Lískovec

   V místní části navrhujeme výstavbu nové splaškové kanalizační sítě. Splaškové budou odváděny sběračem na ČOV Ujčov.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod Ujčov, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Ujčov

   V místní části navrhujeme výstavbu nové splaškové kanalizační sítě.

    

   V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Ujčov, Lískovec

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Dolní Čepí, Horní Čepí, Kovářová

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Ujčov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dolní Čepí - - -
  Horní Čepí - - -
  Kovářová - - -
  Lískovec 300,0 10 000,0 10 300,0
  Ujčov 500,0 16 000,0 16 500,0
  Obec Ujčov celkem 800,0 26 000,0 26 800,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.