Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Bukov - CZ063.3714.6101.004 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Bukov

  Číslo obce PRVKUK 4
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.004
  Kód obce 595403
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0004.01 Bukov 01575 15750
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bukov se nachází jihojihozápadně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 8 km. Obcí protéká Bukovský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 495 – 538 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bukov trvale bydlící 190 190 190 176 169 162 155
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 210 210 210 196 189 182 175
   Obec Bukov celkem trvale bydlící 190 190 190 176 169 162 155
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 210 210 210 196 189 182 175
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Bukov 180 181 176 172 177 179 186 192 194 193 194 194 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bukov 210 210 210 176 169 162 155
   Obec Bukov celkem 210 210 210 176 169 162 155
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bukov je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Vír - Bystřice nad Pernštejnem - Olší, jehož hlavní řad prochází obcí. Odbočka pro Bukov slouží rovněž k zásobení obce Mitrov. Vodovodní síť v Bukově je pod tlakem VDJ Dolní Rožínka 2 x 750 m3 (581,0/577,8 m n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bukov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bukov - - - - - - 155
   Obec Bukov celkem - - - - - - 155
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Celá kanalizační síť je rozdělena do 2 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do Bukovského potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do toku. Část obce zachycuje odpadní vody v bezodtokých jímkách.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
    
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Bukov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Bukov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bukov 164,0 11 000,0 11 164,0
  Obec Bukov celkem 164,0 11 000,0 11 164,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.