Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Sedlec - CZ063.3710.6107.306 - stav 10. 12. 2015

 1. Obec

  Sedlec

  Číslo obce PRVKUK 306
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.306
  Kód obce 511081
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0306.01 Sedlec 14680 146803
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sedlec leží jihozápadně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 5 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 428 – 465 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sedlec trvale bydlící 263 262 262 234 240 242 245
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 263 262 262 234 240 242 245
   Obec Sedlec celkem trvale bydlící 263 262 262 234 240 242 245
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 263 262 262 234 240 242 245
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Sedlec 237 232 228 224 226 221 226 226 232 240 246 246 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sedlec 192 204 224 224 230 232 235
   Obec Sedlec celkem 192 204 224 224 230 232 235
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Sedlec má vybudovaný veřejný vodovod. V obci je vybudován veřejný vodovod, jeho kolaudace byla v roce 2004, celková délka vodovodních řadů včetně napojení na skupinový vodovod činí 2356 m.
   Zásobení vodou je řešeno napojením na náměšťskou větev oblastního vodovodu Třebíč s řídícím VDJ Babylón 1500 m3 (492,0 m n.m.).
   V roce 2012 bylo realizováno prodloužení vodovodu v lokalitě Bába v délce 140 m a dále prodloužení vodovodu v délce 58 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Sedlec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sedlec 200 199 199 234 240 242 245
   Obec Sedlec celkem 200 199 199 234 240 242 245
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou částečně jednotnou a částečně splaškovou kanalizační síť. Kanalizace je ukončena ČOV v obci.

    

   V obci je vybudována mechanicko biologická ČOV HYDROTECH pro 400 EO.

   Technologická linka ČOV se skládá z čerpací stanice, lapáku tuků, selektoru, biologické linky s předřazenou denitrifikací, vertikální čtvercovou dosazovací nádrží a zásobní nádrží kalu.

    

   V roce 2010 bylo realizováno prodloužení splaškové kanalizace I. a II. etapa v délce cca 1 100 m a výstavba ČS.

   V roce 2015 byla dokončena III. etapa výstavby splaškové kanalizace v celkové délce 2632 m včetně ČS.i

    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po dobudování splaškové kanalizační sítě v obci bude stávající jednotná kanalizace sloužit jako dešťová.

   Dále se navrhuje dostavbasplaškové kanalizace v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Dále se navrhuje rekonstrukce ČOV.

    

   V obci je vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): Sedlec

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Sedlec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Sedlec - 7 500,0 7 500,0
  Obec Sedlec celkem - 7 500,0 7 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  10. 12. 2015 145/2015 administrativní opatření Sedlec - kanalizace splašková vč. ČS (III. etapa) – v celkové délce 2632,33 m