Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Rapotice - CZ063.3710.6107.305 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Rapotice

  Číslo obce PRVKUK 305
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.305
  Kód obce 591581
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0305.01 Rapotice 13932 139327
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rapotice leží východně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 8 km. Obcí protéká Rapotický potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 484 – 504 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rapotice trvale bydlící 453 452 452 509 518 526 532
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 453 452 452 509 518 526 532
   Obec Rapotice celkem trvale bydlící 453 452 452 509 518 526 532
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 453 452 452 509 518 526 532
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Rapotice 493 511 521 513 508 511 524 533 537 540 546 546 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rapotice 453 452 452 320 380 440 500
   Obec Rapotice celkem 453 452 452 320 380 440 500
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Rapotice má vybudovaný nový veřejný vodovod, délka vodovodních řadů je 4510 m, napojený z jihovýchodu na skupinový vodovod Bránice (skupinový vodovod Ivančice - Rosice) a ze západu přímo na rozvodný řad obce Sudice.
   V roce 2010 byla realizována dostavba vodovodu v lokalitě Padělky v déce cca 75 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Rapotice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rapotice - - - 509 518 526 532
   Obec Rapotice celkem - - - 509 518 526 532
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována splašková kanalizační síť v celkové délce 5383 m včetně dvou výtlaků a čerpacích stanic. Splašková kanalizaceobce je napojena na společnou ČOV s obcí Sudice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Rapotice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Rapotice 5 500,0 14 500,0 20 000,0
  Obec Rapotice celkem 5 500,0 14 500,0 20 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.