Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Pucov - CZ063.3710.6107.304 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Pucov

  Číslo obce PRVKUK 304
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.304
  Kód obce 591491
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0304.01 Pucov 13670 136701
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Pucov leží severovýchodně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 5 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 445 – 466 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pucov trvale bydlící 133 133 133 156 145 140 200
   přechodně bydlící 12 12 12 20 20 20 20
   celkem 145 145 145 176 165 160 220
   Obec Pucov celkem trvale bydlící 133 133 133 156 145 140 200
   přechodně bydlící 12 12 12 20 20 20 20
   celkem 145 145 145 176 165 160 220
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Pucov 103 127 133 140 148 154 168 165 175 169 167 167 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pucov 145 145 144 103 103 103 140
   Obec Pucov celkem 145 145 144 103 103 103 140
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudován veřejný vodovod. Obec Pucov je napojena na skupinový vodovod Jasenice (Pucov, Čikov) a zásobena gravitačně z VDJ Jasenice 500 m3 (489,0 m n.m.), zdroj vody je místní v k.ú. Jasenice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Na skupinový vodovod Jasenice (Jasenice, Pucov, Čikov) v roce 2015 bude přímo na rozvodný řad Pucova připojena sousední obec Jinošov.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Pucov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pucov - - - - 165 160 220
   Obec Pucov celkem - - - - 165 160 220
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích a odtud odváděny do vodního toku.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Pucov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Pucov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Pucov 300,0 14 000,0 14 300,0
  Obec Pucov celkem 300,0 14 000,0 14 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.