Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Popůvky - CZ063.3710.6107.303 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Popůvky

  Číslo obce PRVKUK 303
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.303
  Kód obce 591408
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0303.01 Popůvky 12588 125881
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Popůvky leží jižně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 6 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 430 – 450 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Popůvky trvale bydlící 91 91 91 68 57 47 36
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 111 111 111 88 77 67 56
   Obec Popůvky celkem trvale bydlící 91 91 91 68 57 47 36
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 111 111 111 88 77 67 56
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Popůvky 88 85 82 81 77 77 74 77 78 78 72 72 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Popůvky 111 111 110 68 57 47 36
   Obec Popůvky celkem 111 111 110 68 57 47 36
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Popůvky má vybudovaný veřejný vodovod. Zásobení vodou je řešeno napojením na náměšťskou větev oblastního vodovodu Třebíč s řídícím VDJ Babylón 1500 m3.

   V roce 2010 bylo realizováno prodloužení vodovodu pro osadu Sedlecký dvůr v celkové délce 514 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Popůvky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Popůvky - - - - - - 36
   Obec Popůvky celkem - - - - - - 36
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou zneškodňovány individuálním způsobem.

   V obci je vybudována dešťová kanalizace s 1 čerpací stanicí a ČOV – obojí pouze stavebně (tj. bez technologické části ).

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dešťová kanalizace bude využita jako splašková.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Popůvky
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Popůvky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Popůvky - 3 500,0 3 500,0
  Obec Popůvky celkem - 3 500,0 3 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.