Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Okarec - CZ063.3710.6107.302 - stav 27. 5. 2016

 1. Obec

  Okarec

  Číslo obce PRVKUK 302
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.302
  Kód obce 591297
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0302.01 Okarec 10945 109452
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Okarec leží západně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 4 km. Obcí protéká Okarecký potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 416 – 422 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Okarec trvale bydlící 126 126 126 121 119 116 113
   přechodně bydlící 8 8 8 8 8 8 8
   celkem 134 134 134 129 127 124 121
   Obec Okarec celkem trvale bydlící 126 126 126 121 119 116 113
   přechodně bydlící 8 8 8 8 8 8 8
   celkem 134 134 134 129 127 124 121
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Okarec 131 130 126 124 125 124 119 115 115 117 115 115 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Okarec 76 83 94 111 109 106 103
   Obec Okarec celkem 76 83 94 111 109 106 103
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Okarec má vybudovaný veřejný vodovod. Zásobování vodou je řešeno gravitačně z VDJ Studenec 170 m3 (478,0 / 474,5 m n.m.) napojením na náměšťskou větev oblastního vodovodu Třebíč. Vodovod Okarec je součástí skupinového vodovodu Studenecko spolu s obcemi Kozlany, Koněšín, Studenec a Třesov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Okarec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Okarec - - - 121 119 116 113
   Obec Okarec celkem - - - 121 119 116 113
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V roce 2016 byla realizována výstavba splaškové kanalizace a ČOV.

    

   V obci byla vybudována ČOV pro 150 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Okarec

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Okarec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Okarec - 10 000,0 10 000,0
  Obec Okarec celkem - 10 000,0 10 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  27. 5. 2016 141/2016 administrativní opatření Okarec - splašková kanalizace v celkové délce 1375,08 m a ČOV pro 150 EO
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.