Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Ocmanice - CZ063.3710.6107.301 - stav 9. 1. 2019

 1. Obec

  Ocmanice

  Číslo obce PRVKUK 301
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.301
  Kód obce 510980
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0301.01 Ocmanice 10888 108880
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ocmanice leží severně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 4 km. Obcí protéká vodní tok Jasinka. Rozsah zástavby je v rozmezí 367 – 412 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ocmanice trvale bydlící 321 320 320 354 355 356 356
   přechodně bydlící 20 20 20 19 19 19 19
   celkem 341 340 340 373 374 375 375
   Obec Ocmanice celkem trvale bydlící 321 320 320 354 355 356 356
   přechodně bydlící 20 20 20 19 19 19 19
   celkem 341 340 340 373 374 375 375
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Ocmanice 331 337 338 353 338 330 327 329 329 333 331 331 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ocmanice 234 248 274 349 350 351 351
   Obec Ocmanice celkem 234 248 274 349 350 351 351
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Ocmanice má vybudovaný veřejný vodovod, zásobený ze stávajícího vodojemu VDJ Ocmanice 250 m3 (427,0/424,0 m n.m.). Vodojem je napojen na náměšťskou větev oblastního vodovodu Třebíč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Ocmanice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ocmanice - - - - 350 351 351
   Obec Ocmanice celkem - - - - 350 351 351
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v roce 2019 vybudována splašková kanalizace (nahradila původní jednotnou kanalizaci). Splašková kanalizace byla zaústěna na ČOV umístěnou v Naloučanech, která je společná pro obec Naloučany a obec Ocmanice.

    

   V  součastnosti napojené obce (místní části): Naloučany, Ocmanice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Ocmanice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Ocmanice 300,0 25 000,0 25 300,0
  Obec Ocmanice celkem 300,0 25 000,0 25 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  9. 1. 2019 143/2019 administrativní opatření Ocmanice - kanalizace v celkové délce 4393,3 m vč. ČS a ČOV Naloučany - Ocmanice
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.