Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Náměšť nad Oslavou - CZ063.3710.6107.300 - stav 1. 1. 2021

 1. Obec

  Náměšť nad Oslavou

  Číslo obce PRVKUK 300
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.300
  Kód obce 591211
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0300.01 Náměšť nad Oslavou 41260 412601
  CZ063.3710.6107.0300.02 Jedov 05814 58149
  CZ063.3710.6107.0300.03 Otradice 11661 116611
  CZ063.3710.6107.0300.04 Zňátky 19339 193399
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Náměšť nad Oslavou leží na východě Kraje Vysočina. Město je tvořeno čtyřmi městskými částmi Jedov, Náměšť nad Oslavou, Otradice a Zňátky. Městem protékají vodní toky Jasinka a Oslava. Rozsah zástavby je v rozmezí 365 – 480 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jedov trvale bydlící 68 68 68 63 60 58 55
   přechodně bydlící 0 0 0 20 20 20 20
   celkem 68 68 68 83 80 78 75
   Náměšť nad Oslavou trvale bydlící 5 017 5 007 5 005 4 750 4 691 4 628 4 550
   přechodně bydlící 0 0 0 110 110 110 110
   celkem 5 017 5 007 5 005 4 860 4 801 4 738 4 660
   Otradice trvale bydlící 45 45 45 53 54 54 55
   přechodně bydlící 0 0 0 6 6 6 6
   celkem 45 45 45 59 60 60 61
   Zňátky trvale bydlící 116 116 116 121 119 117 115
   přechodně bydlící 0 0 0 8 8 8 8
   celkem 116 116 116 129 127 125 123
   Obec Náměšť nad Oslavou celkem trvale bydlící 5 246 5 236 5 234 4 987 4 924 4 857 4 775
   přechodně bydlící 0 0 0 144 144 144 144
   celkem 5 246 5 236 5 234 5 131 5 068 5 001 4 919
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Náměšť nad Oslavou 5066 5046 5013 4970 4964 4946 4909 4871 4887 4871 4861 4861 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jedov 60 60 60 60 57 55 52
   Náměšť nad Oslavou 5 013 5 007 5 005 4 741 4 682 4 619 4 541
   Otradice 0 0 0 0 0 0 55
   Zňátky 0 0 0 0 0 0 115
   Obec Náměšť nad Oslavou celkem 5 073 5 067 5 065 4 801 4 739 4 674 4 763
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Jedov

   Městská část Jedov má vybudován veřejný užitkový vodovod, zásobovaný z místního zdroje přes AT stanici. Voda nesplňuje hodnoty pro pitnou vodu. Obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou individuálně ze studní.

   Místní (městská) část Náměšť nad Oslavou

   V městské části Náměšť nad Oslavou je vybudována kompletní vodovodní síť napojená na oblastní vodovod Třebíč. Voda je čerpána do dvou protilehlých vodojemů Náměšť - jih 500 m3 (443,0/439,0 m n.m.) a Náměšť - sever 400 m3 (442,0/438,0 m n.m.). 

   Místní (městská) část Otradice

   Městská část Otradice nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

   Místní (městská) část Zňátky

   Městská část Zňátky nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Jedov

   Městská část Jedov bude napojena z VDJ Náměšť – sever 400 m3 (442,00/436,00 m n.m.) přes AT stanici na oblastní vodovod Třebíč.

   Místní (městská) část Náměšť nad Oslavou

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Uvažuje se s rekonstrukcí technologie VDJ Náměšť - sever.

   Místní (městská) část Otradice

   Městská část Otradice bude napojena z VDJ Náměšť – sever přes AT stanici na oblastní vodovod Třebíč.

   Místní (městská) část Zňátky

   V městské části Zňátky bude vybudován veřejný vodovod, napojený na náměšťskou větev oblastního vodovodu Třebíč.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro městskou část Náměšť nad Oslavou se s novými zdroji neuvažuje. Pro městské části Jedov, Otradice a Zňátky se uvažuje s napojením na společný zdroj pro oblastní vodovod Třebíč z úpravny vody Štítary (povrchový vodní zdroj Vranov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Náměšť nad Oslavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jedov 0 0 65 0 0 0 52
   Náměšť nad Oslavou 4 950 4 948 4 946 4 729 4 670 4 607 4 529
   Otradice 0 0 0 0 0 0 55
   Zňátky 0 0 0 0 0 0 115
   Obec Náměšť nad Oslavou celkem 4 950 4 948 5 011 4 729 4 670 4 607 4 751
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Jedov

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   Místní (městská) část: Náměšť nad Oslavou

   Městská část má vybudovanou kanalizační síť, z převážné části tvoří soustavu kanalizace jednotná, z malé části je v obci kanalizace oddílná - splašková. Na kanalizaci pro veřejnou potřebu je napojeno 99,5 % obyvatel. Splašky jsou odváděny na stávající ČOV v městské části. 

   V roce 2006 byla uvedena do provozu mechanicko-biologická ČOV.

   V současnosti napojené obce (městské části): Náměšť nad Oslavou

   Nově napojené obce (městské části): Jedov, Otradice, Zňátky

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Otradice

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   Místní (městská) část Zňátky

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Jedov

   V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny sběračem na ČOV Náměšť nad Oslavou.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Náměšť nad Oslavou

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V městské části je vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (městské části): Náměšť nad Oslavou

   Nově napojené obce (městské části): Jedov, Otradice, Zňátky

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Otradice

   V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou svedeny do centrální jímky a odtud čerpány na ČOV Náměšť nad Oslavou.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Zňátky

   V městské části se navrhuje výstavba nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou svedeny do centrální jímky a odtud čerpány na ČOV Vícenice u Náměště nad Oslavou.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Náměšť nad Oslavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Jedov 5 500,0 10 000,0 15 500,0
  Náměšť nad Oslavou 9 286,6 47 439,0 56 725,6
  Otradice 8 000,0 9 000,0 17 000,0
  Zňátky 5 000,0 14 300,0 19 300,0
  Obec Náměšť nad Oslavou celkem 27 786,6 80 739,0 108 525,6
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  1. 1. 2021 2021 administrativní opatření Oprava evidenčních údajů podle skutečnosti.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.