Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Naloučany - CZ063.3710.6107.299 - stav 9. 1. 2019

 1. Obec

  Naloučany

  Číslo obce PRVKUK 299
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.299
  Kód obce 550779
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0299.01 Naloučany 10146 101460
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Naloučany leží severně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 3 km. Obcí protéká vodní tok Jasinka. Rozsah zástavby je v rozmezí 365 – 410 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Naloučany trvale bydlící 133 133 133 165 171 178 184
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 153 153 153 185 191 198 204
   Obec Naloučany celkem trvale bydlící 133 133 133 165 171 178 184
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 153 153 153 185 191 198 204
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Naloučany 162 168 167 164 160 160 158 161 161 164 167 167 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Naloučany - - - 165 171 178 184
   Obec Naloučany celkem - - - 165 171 178 184
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Naloučany má vybudovaný veřejný vodovod. Celková délka vodovodního řadu je 2 155,8 m, na veřejný vodovod je napojeno 100% obyvatel. Tlakové pásmo řídí VDJ Ocmanice 250 m3 (427,0/424,0 m n.m.). Zásobovací řad obce je napojen přes rozvodné řady obce Ocmanice na náměšťskou větev oblastního vodovodu Třebíč.
   V roce 2013 bylo realizováno prodloužení vodovodu v celkové délce 63 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Naloučany realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Naloučany - - - - 171 178 184
   Obec Naloučany celkem - - - - 171 178 184
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v roce 2019 vybudována splašková kanalizace (nahradila původní jednotnou kanalizaci). Splašková kanalizace byla zaústěna na ČOV umístěnou v Naloučanech, která je společná pro obec Naloučany a obec Ocmanice.

    

   V obci byla vybudována ČOV

   V  součastnosti napojené obce (místní části): Naloučany, Ocmanice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Naloučany realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Naloučany - 27 000,0 27 000,0
  Obec Naloučany celkem - 27 000,0 27 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  9. 1. 2019 144/2019 administrativní opatření Naloučany - kanalizace v celkové délce délka 1991,4 m a ČOV Naloučany - Ocmanice
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.