Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Mohelno - CZ063.3710.6107.298 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Mohelno

  Číslo obce PRVKUK 298
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.298
  Kód obce 591173
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0298.01 Mohelno 09805 98051
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mohelno leží jihovýchodně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 11 km. Obcí protéká vodní tok Mohelnička. Rozsah zástavby je v rozmezí 333 – 378 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Mohelno trvale bydlící 1 429 1 426 1 426 1 376 1 361 1 345 1 324
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 1 429 1 426 1 426 1 376 1 361 1 345 1 324
   Obec Mohelno celkem trvale bydlící 1 429 1 426 1 426 1 376 1 361 1 345 1 324
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 1 429 1 426 1 426 1 376 1 361 1 345 1 324
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Mohelno 1391 1385 1387 1373 1354 1353 1341 1337 1342 1339 1342 1342 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Mohelno 560 800 1 200 908 893 877 856
   Obec Mohelno celkem 560 800 1 200 908 893 877 856
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mohelno má vybudovaný veřejný vodovod napojený na VDJ Mohelno 400 m3 (398,0/395,0 m n.m.). Zásobení vodou je řešeno z náměšťské větve oblastního vodovodu Třebíč.

   V roce 2007 a 2009 byla realizována výstavba vodovodních řadů ve dvou nových lokalitách rodinných domů (Kozí hora a U Mateřské školy) v celkové délce 527 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Mohelno realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Mohelno 1 359 1 358 1 358 1 373 1 358 1 342 1 321
   Obec Mohelno celkem 1 359 1 358 1 358 1 373 1 358 1 342 1 321
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou z části jednotnou a z části oddílnou kanalizační síť. Na tuto je napojena většina obyvatel. Splašky jsou odváděny na stávající ČOV v obci. Celková délka kanalizace je cca 5309 m.

   V období 2007 až 2009 byla realizována výstavba jednotné kanalizace ve dvou lokalitách rodinných domů (Kozí hora a U Mateřské školy) v celkové délce 795 m a prodloužení jednotné kanalizace v obci v celkové délce 131 m.

   V obci je vybudována mechanicko-biologická ČOV z r. 1995 pro 1 650 EO.
   V současnosti napojené obce (místní části): Mohelno
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů (zejména ČOV). Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V obci je vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): Mohelno
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Mohelno realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Mohelno 1 000,0 15 500,0 16 500,0
  Obec Mohelno celkem 1 000,0 15 500,0 16 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.