Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Lhánice - CZ063.3710.6107.297 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Lhánice

  Číslo obce PRVKUK 297
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.297
  Kód obce 591025
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0297.01 Lhánice 08085 80853
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lhánice leží jihovýchodně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 11 km. Obcí protéká vodní tok Mohelnička. Rozsah zástavby je v rozmezí 320 – 370 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lhánice trvale bydlící 152 152 152 153 149 145 141
   přechodně bydlící 31 31 31 14 14 12 10
   celkem 183 183 183 167 163 157 151
   Obec Lhánice celkem trvale bydlící 152 152 152 153 149 145 141
   přechodně bydlící 31 31 31 14 14 12 10
   celkem 183 183 183 167 163 157 151
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Lhánice 154 158 155 158 157 157 161 162 164 161 165 165 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lhánice 111 115 121 144 140 136 132
   Obec Lhánice celkem 111 115 121 144 140 136 132
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lhánice má vybudovaný veřejný vodovod (kolaudace v roce 2005) včetně přívodního řadu, který je gravitačně zásobován z nového VDJ Senorady 100 m3. Zásobení vodou je řešeno z náměšťské větve oblastního vodovodu Třebíč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Lhánice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lhánice - - - - - - 132
   Obec Lhánice celkem - - - - - - 132
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích a odtud odváděny do vodního toku.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Lhánice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Lhánice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Lhánice - 13 000,0 13 000,0
  Obec Lhánice celkem - 13 000,0 13 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.