Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Ubušínek - CZ063.3714.6101.036 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Ubušínek

  Číslo obce PRVKUK 36
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.036
  Kód obce 549959
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0036.01 Ubušínek 15953 159531
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ubušínek se nachází severně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 11 km. Obcí protéká vodní tok Hrabovec. Rozsah zástavby v obci je v rozmezí 585 - 604 m n.m.
   Obec se nachází v OP VN Vír.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ubušínek trvale bydlící 100 100 100 92 87 82 76
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 125 125 125 117 112 107 101
   Obec Ubušínek celkem trvale bydlící 100 100 100 92 87 82 76
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 125 125 125 117 112 107 101
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Ubušínek 88 98 98 98 99 98 98 98 96 94 93 93 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ubušínek 125 125 124 92 87 82 76
   Obec Ubušínek celkem 125 125 124 92 87 82 76
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Ubušínek (585 - 604 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod. V prameništi jsou 3 sběrné jímky s jímacími zářezy a dva zářezy zaústěné přímo do VDJ a vrtaná studna hl. 70 m. Voda teče samospádem do VDJ Ubušínek 50 m3 (630 / 628 m n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Výhledově se uvažuje s rozšířením stávajícího prameniště.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Uvažuje se s rozšířením stávajícího prameniště.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Ubušínek realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ubušínek - - - - 87 82 76
   Obec Ubušínek celkem - - - - 87 82 76
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do vodního toku Hrabovec a do rybníka. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě, která bude dovádět jen splaškové vody.

    

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Ubušínek

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Ubušínek realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Ubušínek - 11 000,0 11 000,0
  Obec Ubušínek celkem - 11 000,0 11 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.