Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Lesní Jakubov - CZ063.3710.6107.296 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Lesní Jakubov

  Číslo obce PRVKUK 296
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.296
  Kód obce 590991
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0296.01 Lesní Jakubov 08020 80209
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lesní Jakubov leží východně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 6 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 440– 470 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lesní Jakubov trvale bydlící 95 95 95 85 80 75 69
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 105 105 105 95 90 85 79
   Obec Lesní Jakubov celkem trvale bydlící 95 95 95 85 80 75 69
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 105 105 105 95 90 85 79
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Lesní Jakubov 89 91 90 98 96 94 96 96 98 98 104 104 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lesní Jakubov 105 105 104 84 80 75 69
   Obec Lesní Jakubov celkem 105 105 104 84 80 75 69
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lesní Jakubov má vybudovaný veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod Ivančice – Rosice. Převážná část obce je zásobována vodou gravitačně z VDJ Lesní Jakubov. Ve VDJ je umístěna ATS pro dodávku vody do horního tlakového pásma obce. Voda je do VDJ přivedena přívodním řadem z VDJ Vysoké Popovice přes obec Rapotice.
   V letech 2012 a 2013 byla provedena rekonstrukce a dostavba vodovodní sítě v délce cca 2 000 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Lesní Jakubov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lesní Jakubov - - - - - - -
   Obec Lesní Jakubov celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod není pro obec Lesní Jakubov k realizaci navrhovrženo žádné opatření.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Lesní Jakubov - - -
  Obec Lesní Jakubov celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.