Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kuroslepy - CZ063.3710.6107.295 - stav 12. 12. 2018

 1. Obec

  Kuroslepy

  Číslo obce PRVKUK 295
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.295
  Kód obce 550302
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0295.01 Kuroslepy 01445 14451
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kuroslepy leží jihovýchodně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 7 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 320 – 340 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kuroslepy trvale bydlící 185 185 185 157 147 136 125
   přechodně bydlící 45 45 45 56 58 60 62
   celkem 230 230 230 213 205 196 187
   Obec Kuroslepy celkem trvale bydlící 185 185 185 157 147 136 125
   přechodně bydlící 45 45 45 56 58 60 62
   celkem 230 230 230 213 205 196 187
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kuroslepy 178 163 161 158 156 157 148 146 146 155 146 146 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kuroslepy 135 154 184 86 90 92 94
   Obec Kuroslepy celkem 135 154 184 86 90 92 94
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kuroslepy má vybudovaný veřejný vodovod, který je zásoben z náměšťské větve oblastního vodovodu Třebíč. Tlakové pásmo je dáno VDJ Březník 250 m3. Páteřní řad rozvodné vodovodní sítě obce Březník je současně přívodním řadem pro obec Kuroslepy.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kuroslepy realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kuroslepy - - - - 205 196 187
   Obec Kuroslepy celkem - - - - 205 196 187
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v roce 2018 realizována výstavba nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody na nově vybudovanou ČOV v obci.

    

   V obci byla vybudována ČOV

   V současnosti napojené obce (místní části): Kuroslepy

   Nově napojené obce (místní části):  nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kuroslepy realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kuroslepy - 15 000,0 15 000,0
  Obec Kuroslepy celkem - 15 000,0 15 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  12. 12. 2018 142/2018 administrativní opatření Kuroslepy - splašková kanalizace v celkové délce 3090,60 m vč. ČS a ČOV
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.