Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Krokočín - CZ063.3710.6107.294 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Krokočín

  Číslo obce PRVKUK 294
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.294
  Kód obce 590975
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0294.01 Krokočín 07482 74829
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Krokočín leží severovýchodně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 10 km. Obcí protéká vodní tok Chvojnice. Rozsah zástavby je v rozmezí 468 – 498 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Krokočín trvale bydlící 217 217 217 207 205 203 200
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 229 229 229 219 217 215 212
   Obec Krokočín celkem trvale bydlící 217 217 217 207 205 203 200
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 229 229 229 219 217 215 212
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Krokočín 207 200 199 199 194 194 202 202 192 201 210 210 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Krokočín 229 229 228 115 150 200 210
   Obec Krokočín celkem 229 229 228 115 150 200 210
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Krokočín má vybudovaný veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod přívodním řadem z obce Stanoviště.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována (cca 970 m).

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Krokočín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Krokočín - - - 115 150 200 200
   Obec Krokočín celkem - - - 115 150 200 200
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je oddílná kanalizace o délce cca 2649 m a a cca 2022 m výtlačného řadu, který odvádí odpadní vody z obce na společnou ČOV pro obce Hluboké, Krokočín a Újezd u Rosic (umístěna v obci Hluboké).

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Krokočín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Krokočín 3 800,0 7 500,0 11 300,0
  Obec Krokočín celkem 3 800,0 7 500,0 11 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.