Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kramolín - CZ063.3710.6107.293 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kramolín

  Číslo obce PRVKUK 293
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.293
  Kód obce 590959
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0293.01 Kramolín 07310 73105
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kramolín leží jižně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 8 km. Obcí protéká Kramolínský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 400 – 430 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kramolín trvale bydlící 121 121 121 121 120 119 117
   přechodně bydlící 100 100 100 100 100 100 100
   celkem 221 221 221 221 220 219 217
   Obec Kramolín celkem trvale bydlící 121 121 121 121 120 119 117
   přechodně bydlící 100 100 100 100 100 100 100
   celkem 221 221 221 221 220 219 217
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kramolín 109 117 120 120 121 121 121 119 123 123 117 117 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kramolín 116 116 116 121 120 119 117
   Obec Kramolín celkem 116 116 116 121 120 119 117
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kramolín má vybudovaný veřejný vodovod napojený na VDJ Kramolín 100 m3 (460,0/457,5 m n.m.). Zásobení vodou je řešeno z náměšťské větve oblastního vodovodu Třebíč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Dále se uvažuje s rekonstrukcí technologie VDJ Kramolín.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kramolín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kramolín - - - - - - 117
   Obec Kramolín celkem - - - - - - 117
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou odváděny do místního vodního toku.

   V obci se nacházejí dvě ČOV, které jsou ale nefunkční a zastaralé.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se uvažuje s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Kramolín
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kramolín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kramolín 624,0 16 500,0 17 124,0
  Obec Kramolín celkem 624,0 16 500,0 17 124,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.