Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kralice nad Oslavou - CZ063.3710.6107.292 - stav 25. 3. 2019

 1. Obec

  Kralice nad Oslavou

  Číslo obce PRVKUK 292
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.292
  Kód obce 590941
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0292.01 Kralice nad Oslavou 07248 72486
  CZ063.3710.6107.0292.02 Horní Lhotice 07247 72478
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kralice nad Oslavou leží východně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 3 km. Obec je tvořena dvěma místními částmi Horní Lhotice a Kralice nad Oslavou. Obcí protéká Kralický potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 400 – 450 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Lhotice trvale bydlící 108 108 108 107 113 118 122
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 123 123 123 122 128 133 137
   Kralice nad Oslavou trvale bydlící 757 755 755 888 909 929 946
   přechodně bydlící 65 65 65 65 65 65 65
   celkem 822 820 820 953 974 994 1 011
   Obec Kralice nad Oslavou celkem trvale bydlící 865 863 863 995 1 022 1 047 1 068
   přechodně bydlící 80 80 80 80 80 80 80
   celkem 945 943 943 1 075 1 102 1 127 1 148
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kralice nad Oslavou 893 967 980 980 987 989 983 1007 1021 1013 1015 1015 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Lhotice 123 123 122 105 111 116 120
   Kralice nad Oslavou 821 819 817 728 749 769 786
   Obec Kralice nad Oslavou celkem 944 942 939 833 860 885 906
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Horní Lhotice
   V místní části Horní Lhotice je vybudován veřejný vodovod, napojený z Kralic nad Oslavou přes AT stanici na náměšťskou větev oblastního vodovodu Třebíč.

   Místní (městská) část Kralice nad Oslavou
   V místní část Kralice nad Oslavou je vybudován veřejný vodovod, který je zásoben z náměšťské větve oblastního vodovodu Třebíč. Tlakové pásmo je dáno VDJ Kralice 150 m3 (449,3/445,8 m n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Horní Lhotice
   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Kralice nad Oslavou
   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kralice nad Oslavou realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Lhotice - - - - 111 116 120
   Kralice nad Oslavou - - - - 749 769 786
   Obec Kralice nad Oslavou celkem - - - - 860 885 906
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Horní Lhotice

   V místní části byla v roce 2019 vybudována splašková kanalizace s ČS. Splašky jsou černány do kanalizace místbí části Kralice nad Oslavou a tou jsou pak odváděny na ČOV.

    

   Místní (městská) část Kralice nad Oslavou

   V místní části byla v roce 2019 vybudována splašková kanalizace, která je ukončena ČOV.

    

   V obci je vybudována ČO pro 1050 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Kralice nad Oslavou, Horní Lhotice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Horní Lhotice

   Navrhuje se dobudování splaškové kanalizace v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Kralice nad Oslavou

   Navrhuje se dobudování splaškové kanalizace v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kralice nad Oslavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Horní Lhotice - 16 000,0 16 000,0
  Kralice nad Oslavou - 88 100,0 88 100,0
  Obec Kralice nad Oslavou celkem - 104 100,0 104 100,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  25. 3. 2019 148/2019 administrativní opatření Kralice nad Oslavou - splašková kanalizace v celkové délce 8748,03 m vč. výtlaků a ČS a ČOV
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.