Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kladeruby nad Oslavou - CZ063.3710.6107.291 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kladeruby nad Oslavou

  Číslo obce PRVKUK 291
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.291
  Kód obce 590827
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0291.01 Kladeruby nad Oslavou 06490 64904
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kladeruby nad Oslavou leží jižně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 7 km. Obcí protéká vodní tok Vlčina. Rozsah zástavby je v rozmezí 395 – 405 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kladeruby nad Oslavou trvale bydlící 194 194 194 201 200 199 197
   přechodně bydlící 44 44 44 44 44 44 44
   celkem 238 238 238 245 244 243 241
   Obec Kladeruby nad Oslavou celkem trvale bydlící 194 194 194 201 200 199 197
   přechodně bydlící 44 44 44 44 44 44 44
   celkem 238 238 238 245 244 243 241
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kladeruby nad Oslavou 202 205 204 198 198 195 197 197 196 197 202 202 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kladeruby nad Oslavou 204 204 204 201 200 199 197
   Obec Kladeruby nad Oslavou celkem 204 204 204 201 200 199 197
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kladeruby nad Oslavou má vybudovaný veřejný vodovod, napojený na VDJ Kladeruby 60 m3 (441,3/440,0 m n.m.). Zásobení vodou je řešeno napojením na vlastní místní zdroj s maximální povolenou kapacitou 0,79 l/s. Voda ze studny se čerpá přímo do vodojemu, rozvodná síť je zásobena gravitačně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Uvažuje se s napojením na oblastní vodovod Třebíč - dukovanskou větev.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se výhledově uvažuje se zásobením vodou ze společného zdroje pro oblastní vodovod Třebíč, z úpravny vody Štítary (povrchový vodní zdroj Vranov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kladeruby nad Oslavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kladeruby nad Oslavou - - - - - - 197
   Obec Kladeruby nad Oslavou celkem - - - - - - 197
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, kterou jsou odpadní vody jsou odváděny do vodního toku.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Kladeruby nad Oslavou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kladeruby nad Oslavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kladeruby nad Oslavou 300,0 18 500,0 18 800,0
  Obec Kladeruby nad Oslavou celkem 300,0 18 500,0 18 800,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.