Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Jinošov - CZ063.3710.6107.290 - stav 21. 9. 2015

 1. Obec

  Jinošov

  Číslo obce PRVKUK 290
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.290
  Kód obce 590797
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0290.01 Jinošov 06075 60755
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jinošov leží severně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 6 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 450 – 473 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jinošov trvale bydlící 322 321 321 247 227 207 187
   přechodně bydlící 70 70 70 70 70 70 70
   celkem 392 391 391 317 297 277 257
   Obec Jinošov celkem trvale bydlící 322 321 321 247 227 207 187
   přechodně bydlící 70 70 70 70 70 70 70
   celkem 392 391 391 317 297 277 257
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Jinošov 284 254 237 238 222 223 226 226 226 239 243 243 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jinošov - - - 247 227 207 187
   Obec Jinošov celkem - - - 247 227 207 187
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Jinošov v roce 2015 vybudovala veřejný vodovod, který byl napojen v obci Pucov na skupinový vodovod obcí Jasenice, Čikov a Pucov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se pro obec Jinošov neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Jinošov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jinošov - - - 247 227 207 187
   Obec Jinošov celkem - - - 247 227 207 187
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V roce 2015 byla v obci vybudována splašková kanalizace, která byla ukončena ČOV.

    

   V obci byla vybudována ČOV.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Jinošov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Jinošov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Jinošov 15 130,0 26 360,0 41 490,0
  Obec Jinošov celkem 15 130,0 26 360,0 41 490,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  21. 9. 2015 146/2015 administrativní opatření Jinošov - kanalizace v celkové délce 2492,37 m a ČOV
  21. 9. 2015 147/2015 administrativní opatření Jinošov - vodovod v celkové délce 5369,86 m, VDJ, ČS a napojení v obci Pucov