Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Jasenice - CZ063.3710.6107.289 - stav 8. 12. 2016

 1. Obec

  Jasenice

  Číslo obce PRVKUK 289
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.289
  Kód obce 590762
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0289.01 Jasenice 05765 57657
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jasenice leží severně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 6 km. Obcí protéká vodní tok Jasinka. Rozsah zástavby je v rozmezí 415 – 430 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jasenice trvale bydlící 213 213 213 207 205 204 201
   přechodně bydlící 100 100 100 20 18 16 16
   celkem 313 313 313 227 223 220 217
   Obec Jasenice celkem trvale bydlící 213 213 213 207 205 204 201
   přechodně bydlící 100 100 100 20 18 16 16
   celkem 313 313 313 227 223 220 217
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Jasenice 205 201 206 199 200 194 198 197 197 191 175 175 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jasenice 313 313 313 227 223 220 217
   Obec Jasenice celkem 313 313 313 227 223 220 217
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Jasenice má vybudovaný veřejný vodovod a je napojena na skupinový vodovod Jasenice (Pucov, Čikov). Zásobena je gravitačně z VDJ Jasenice 2 x 250 m3 (489,0 m n.m.) odbočkou z výtlaku přes redukční ventil. Zdroj vody je místní, jedná se o dva 80 m hluboké vrty o vydatnosti 4,0 l/s a 2,5 l/s, voda je do VDJ čerpána místní ČS s akumulací 30 m3.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Na skupinový vodovod Jasenice (Jasenice, Pucov, Čikov) bude do budoucna připojena sousední obec Jinošov.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Jasenice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jasenice - - - 210 210 208 206
   Obec Jasenice celkem - - - 210 210 208 206
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v roce 2016 realizována výstavba nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Kanalizace byla ukončena novou ČOV.

    

   V obci byla vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Jasenice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud nebyla vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Jasenice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Jasenice 2 440,0 29 460,0 31 900,0
  Obec Jasenice celkem 2 440,0 29 460,0 31 900,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  8. 12. 2016 140/2016 administrativní opatření Jasenice - kanalizace v celkové délce 3357,24 m a ČOV Jasenice
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.