Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Hluboké - CZ063.3710.6107.288 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Hluboké

  Číslo obce PRVKUK 288
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.288
  Kód obce 590614
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0288.01 Hluboké 03964 39641
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hluboké leží severovýchodně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 6 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 445 – 465 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hluboké trvale bydlící 223 223 222 207 198 189 180
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 233 233 232 217 208 199 190
   Obec Hluboké celkem trvale bydlící 223 223 222 207 198 189 180
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 233 233 232 217 208 199 190
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Hluboké 216 214 214 214 217 218 207 208 207 205 197 197 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hluboké 233 233 231 150 148 144 140
   Obec Hluboké celkem 233 233 231 150 148 144 140
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hluboké má vybudovaný veřejný vodovod a je napojena na skupinový vodovod "Západní větev" přívodním řadem z obce Újezd u Rosic.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Hluboké realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hluboké - - - 150 148 144 140
   Obec Hluboké celkem - - - 150 148 144 140
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Hluboké má vybudovanou splaškovou kanalizační síť ukončenou čistírnou odpadních vod v obci. (kolaudace 2013).

   V obci je vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Hluboké, Krokočín a Újezd u Rosic
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V obci je vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Hluboké, Krokočín a Újezd u Rosic
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Hluboké realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Hluboké - - -
  Obec Hluboké celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.