Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Hartvíkovice - CZ063.3710.6107.287 - stav 7. 2. 2017

 1. Obec

  Hartvíkovice

  Číslo obce PRVKUK 287
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.287
  Kód obce 590584
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0287.01 Hartvíkovice 03745 37451
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hartvíkovice leží jihozápadně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 6 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 380 – 474 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hartvíkovice trvale bydlící 565 564 564 548 541 534 525
   přechodně bydlící 2 000 1 996 1 995 80 70 60 60
   celkem 2 565 2 560 2 559 628 611 594 585
   Obec Hartvíkovice celkem trvale bydlící 565 564 564 548 541 534 525
   přechodně bydlící 2 000 1 996 1 995 80 70 60 60
   celkem 2 565 2 560 2 559 628 611 594 585
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Hartvíkovice 540 566 562 554 551 544 537 544 550 563 548 548 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hartvíkovice 540 544 553 547 540 533 524
   Obec Hartvíkovice celkem 540 544 553 547 540 533 524
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hartvíkovice má vybudovaný veřejný vodovod. Zásobení vodou je řešeno gravitačně z VDJ Babí hora 650 m3 (476,0/472,0 m n.m.) napojením na náměšťskou větev oblastního vodovodu Třebíč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Hartvíkovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hartvíkovice - - - 453 446 439 430
   Obec Hartvíkovice celkem - - - 453 446 439 430
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Hartvíkovice má vybudovanou splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu a čistírnu odpadních vod.

   V obci je vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Hartvíkovice
   Nově napojené obce (místní části): Třesov a Kozlany
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Dále se uvažuje s rozšířením ČOV.

    

   V obci je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Hartvíkovice

   Nově napojené obce (místní části): Třesov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Hartvíkovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Hartvíkovice 300,0 10 000,0 10 300,0
  Obec Hartvíkovice celkem 300,0 10 000,0 10 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  7. 2. 2017 0055/01/2017/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod - napojení na ČOV Hartvíkovice pouze obec Třesov.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.