Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Čikov - CZ063.3710.6107.286 - stav 8. 12. 2016

 1. Obec

  Čikov

  Číslo obce PRVKUK 286
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.286
  Kód obce 590495
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0286.01 Čikov 02378 23787
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Čikov leží severně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 8 km. Obcí protéká Bělínský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 445 – 470 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čikov trvale bydlící 223 223 222 196 185 175 163
   přechodně bydlící 35 35 35 35 35 35 35
   celkem 258 258 257 231 220 210 198
   Obec Čikov celkem trvale bydlící 223 223 222 196 185 175 163
   přechodně bydlící 35 35 35 35 35 35 35
   celkem 258 258 257 231 220 210 198
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Čikov 200 203 203 199 198 195 198 201 205 206 202 202 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čikov 258 258 256 196 185 175 163
   Obec Čikov celkem 258 258 256 196 185 175 163
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Čikov je napojena na skupinový vodovod Jasenice a zásobena odbočkou z výtlaku před redukční šachtou v Jasenici s posílením tlaku vlastní ATS stanicí. Zdroj vody je místní v k.ú. Jasenice (dva vrty o vydatnosti 4,0 l/s a 2,5 l/s).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Na skupinový vodovod Jasenice (Jasenice, Pucov, Čikov) bude do budoucna připojena obec Jinošov.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Čikov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čikov - - - 196 185 175 163
   Obec Čikov celkem - - - 196 185 175 163
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v roce 2016 realizována výstavba nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Kanalizace byla ukončena novou ČOV.

    

   V obci byla vybudována ČOV pro 300 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Čikov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Čikov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Čikov 500,0 25 000,0 25 500,0
  Obec Čikov celkem 500,0 25 000,0 25 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  8. 12. 2016 139/2016 administrativní opatření Čikov - kanalizace v celkové délce 1892,88 m a ČOV pro 300 EO
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.